Lế kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp quần chúng Đỗ Thị Hồng Phượng vào Đảng

Xem thêm ...