KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

         Số: 15/KHHG-TMN                             Nhân Chính, ngày 27 tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON  DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-2017

 


Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2016-2017 của trường mầm non Nhân Chính;

Căn cứ công văn số 688/PGDĐT-MN ngày 21/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017. Trường mầm non Nhân Chính xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Góp phần đẩy mạnh  phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt,  khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và CBQLGD tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo trong hoạt động sư phạm; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

Tuyển chọn và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu

2.1. Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

2.2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ và nghiên cứu khoa học sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

II. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung thi

a. Bài thi kiểm tra năng lực:

Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non.

b. Thi thực hành tổ chức 01 hoạt động giáo dục:

Mỗi giáo viên thực hành 01 hoạt động giáo dục do giáo viên tự chọn. Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Hình thức thi

a. Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận. Thời gian thi 60 phút.

b. Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian một tuần trước thời điểm thi.

 III. Đối tượng và điều kiện tham gia dự thi

1. Đối tượng tham gia Hội thi

100% giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo và nhóm trẻ tại trường.

2. Điều kiện tham gia Hội thi

Giáo viên tham gia Hội thi phải có một sản phẩm đồ dùng, đồ chơi, do giáo viên tự sáng tạo, có thuyết minh kèm theo, có hướng sử dụng được nhà trường nhận xét đáng giá đạt loại khá trở lên.  

IV. Thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể

1. Thời gian cụ thể cho công tác chuẩn bị

a. Ngày 10/10/2016

- Các đ/c giáo viên nộp bản thuyết minh và trưng bày đồ dùng, đồ chơi tự sáng tạo (mỗi giáo viên dự thi 01 sản phẩm đồ dùng đồ chơi, đ/c Thương nhận).

b. Ngày 11,12/10/2016

- Từ 7h30’- 17h00’: Chấm sản phẩm đồ dùng, đồ chơi.

2. Thời gian thi: 04 ngày (15,22,29/10/2016; 5/11/2016)

3. Địa điểm: Tại các nhóm, lớp

4. Lịch cụ thể Hội thi

4.1. Ngày 15/10/2016

- Buổi sáng: + Từ 7h00 đến 8h30’ họp Ban Giám khảo.

+ Từ 8h30’ - 11h00’: Thi thực hành tổ chức 4 hoạt động

(Mỗi nhóm chấm 02 hoạt động)

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục.

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

4.3. Ngày 22/10/2016

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục.

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

4.4. Ngày 29/10/2016

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 10h00’: Thi thực hành tổ chức 6 hoạt động giáo dục

(Mỗi nhóm chấm 03 hoạt động)

+ Từ 10h10" - 11h10" GV làm bài thi năng lực

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30’ - 16h00’: Chấm bài thi năng lực

+ Từ 16h05" đến 17h00": Tổng hợp kết quả

4.6. Ngày 05/11/2016 (thứ Bẩy)

- Buổi sáng:

+ Từ 7h30’ - 8h30’: Tổng kết trao thưởng

V. Cách tính điểm

1. Điểm cho các nội dung thi

- Bài kiểm tra năng lực: 10 điểm.

- Thi thực hành 01 hoạt động giáo dục; mỗi hoạt động 20 điểm.

* Xếp loại thực hành hoạt động giáo dục:

+ Loại giỏi: Từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm.

+ Loại khá: Từ 14,0 điểm đến dưới 17,0 điểm.

+ Loại trung bình: Từ 10,0 điểm đến dưới 14,0 điểm.

2. Điểm của các giáo viên dự thi

Là tổng điểm bình quân mỗi nội dung thi của các giám khảo

3. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu

- Đảm bảo đủ các điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Bài thi thực hành hoạt động giáo dục đạt loại giỏi (17,0 điểm trở lên).

- Có đồ dùng đồ chơi tự sáng tạo đạt loại khá trở lên (14,0 điểm).

- Không vi phạm quy chế thi.

4. Cơ cấu giải thưởng:

01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba.

VI. Công tác chuẩn bị:

Thành lập ban chỉ đạo và ban giám khảo hội giảng cấp trường

VI. Kinh phí tổ chức Hội thi

Trích từ kinh phí của đơn vị: Thực hành giờ hoạt động trên lớp nhà trường hỗ trợ 30.000đ/ giáo viên;

Thưởng các giải: Giải nhất: 100.000đ

                           Giải nhì: 70.000đ

                           Giải ba: 50.000đ

Trên đây là kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2016-2017 của trường mầm non Nhân Chính.

Đề nghị các tổ chuyên môn, cá nhân trong đơn vị chuẩn bị điều kiện và tham gia thực hiện nghiêm túc hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn, báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo có biện pháp giải quyết./.                                                                                                                                                                        

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Lý Nhân (để báo cáo);

- BGH, các tổ trưởng chuyên môn (để p/h chỉ đạo);

- CB,GV,NV(để thực hiện);                        

- Lưu: VT.                                                                         

                                                                                          Phạm Thị Thương Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

 

* Một số nội dung điều chỉnh:

- Ngày 10/10/2016 nộp bản thuyết minh và trưng bày đồ dùng, đồ chơi nay chuyển sang ngày 12/10/2016 nộp bản thuyết minh và trưng bày đồ dùng, đồ chơi và đăng ký nội dung hoạt động thực hành (Đ/c Thương hiệu phó nhận)

- Ngày 15/10/2016 thi một số hoạt động thực hành nay do trùng với lịch Hội nghị cán bộ công chức đầu năm nên chuyển sang ngày 21/10/2016. Ngày 21/10/2016, 100% các nhóm trẻ lớp mẫu giáo vẫn đón trẻ bình thường. Đ/c nào có hoạt động dự thi ngày hôm đó sẽ dạy tại lớp mình. Ngày 22,29/10 các nhóm, lớp đ/c Chinh, Khơi, Hạnh, DungC nhắc trẻ đi học để các cô dự thi, các đ/c nhân viên khu A nấu ăn cho trẻ.

                                                                   Nhân Chính, ngày 07 tháng 10 năm 2016

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                Phạm Thị Thương Huyền

 

Tin cùng chuyên mục