BÁO CÁO

       PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON NHÂN CHÍNH

  

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/BC-TMN

  Nhân Chính, ngày 28 tháng 4  năm 2017

 

 

 BÁO CÁO

Kết quả triển khai, thực hiện chuyên đề

“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Năm học 2016-2017

 


          Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-PGDĐT-MN ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc triển khai, thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020;

          Căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện chuyên đề, trường Mầm non xã Nhân Chính báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

          1. Công tác quản lý, chỉ đạo

- Hiệu trưởng nhà trường đã căn cứ các tiêu chí của trường mầm non LTLTT và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề

- Lựa chọn lớp mẫu giáo A5 thực hiện mô hình điểm, đầu tư xây dựng lớp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm LTLTT, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non LTLTT để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo cô giáo Phạm Thị Kim Dung chủ nhiệm Lớp Mẫu giáo A5 căn cứ các tiêu chí của trường mầm non LTLTT, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề.

- Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong xã hội về mục đích chuyên đề thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm, các buổi sinh hoạt chuyên môn, qua các bảng biểu tuyên truyền....

- Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GDMN và hướng dẫn CSGD trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

- Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi kinh phí ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực cho việc thực hiện Chuyên đề.

2. Các điều kiện thực hiện mô hình lớp điểm

          Lớp Mẫu giáo A5 đã bám sát các tiêu chí của trường mầm non LTLTT , quan tâm, chú trọng việc xây dựng các điều kiện

          2.1. Môi trường giáo dục

          - Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

- Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Các khu vực trong và ngoài lớp học được sắp xếp theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú. Các góc hoạt động trong và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

- Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá d­ưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.

- Tạo điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

2.2.  Xây dựng kế hoạch giáo dục

- Thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.

- Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN và có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, của trường và của lớp.

- Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ.

- Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

- Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan d­ưới nhiều hình thức khác nhau.

2.3. Tổ chức hoạt động giáo dục

- Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.

- Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

- Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.

- Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.  

- Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

2.4. Đánh giá sự phát triển của trẻ

- Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có.

- Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng KHGD, điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (không đánh giá so sánh giữa các trẻ).

- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

3. Kinh phí chi hỗ trợ thực hiện chuyên đề: 15.000.000 đồng      

4. Những khó khăn, hạn chế

Đồ dùng, thiết bị của lớp dành cho trẻ hoạt động chưa được phong phú, đa dạng, trẻ chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm, sáng tạo.

5. Kiến nghị, đề xuất

Phòng GD&ĐT tiếp tục mở các lớp tập huấn về chuyên môn, cung cấp tài liệu thực hiện chuyên đề cho các nhà trường.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chuyên đề, trường Mầm non xã Nhân Chính báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2016-2017./.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.                                                                                

 

 

                                                                         Phạm Thị Thương Huyền

Tin cùng chuyên mục