QUYẾT ĐỊNH

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

 


Số:     /QĐ-TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Nhân Chính, ngày 14 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra chất lượng học kỳ I

Năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG MẦM NON NHÂN CHÍNH

 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

          Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 677/HD-GDĐT ngày 16/9/2016 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2016-2017;

 Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-MN ngày 16/9/2016 của trường MN xã Nhân Chính về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Kế hoạch số 13/KH-MN ngày 24/9/2016 của trường MN xã Nhân Chính về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017 được Phòng GD-ĐT phê duyệt;

Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016-2017

Thời gian kiểm tra: Ngày 17,18/01/2017

Điều 2. Giao các thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nêu tại Điều 1 gồm các bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thương Huyền, Trưởng ban;

2. Bà Vũ Thị Tâm Thu, Phó trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Thương, uỷ viên;

4. Bà Phạm Thị Kim Dung, ủy viên, thư ký;

5. Bà Ngô Thị Kim Phương, ủy viên;

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, ủy viên.

Điều 3: Các ông bà có tên tại Điều 2 có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành.

Điều 4. Ban kiểm tra nội bộ trường học, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc trường MN Nhân Chính; các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                  

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục