Kế hoạch huy động các khoản đóng góp củ phụ huynh học sinh năm học 2016 - 2017

    PHßNG GD&§T Lý NH¢N                      Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng mn Nh©n ChÝnh                              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

  

        Sè: 10/KH-MN                                        Nh©n ChÝnh, ngµy  9  th¸ng 8 n¨m  2016

 

KÕ ho¹ch Huy ®éng C¸C KHO¶N §ãng gãp

cña phô huynh häc sinh

n¨m häc 2016 - 2017

 

 Căn cứ hướng dẫn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18  tháng 10  năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban hành kèm Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);

Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ thông tư số 21/2005/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 22 tháng 03 năm 2005 hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 30/2016-QĐ/UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và phí dự  tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 1290/SGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc thực hiện các khoản thu, góp trong các cơ sở giáo dục;

          Căn cứ biên bản kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày 20 tháng 08 năm 2016 của UBND xã Nhân Chính, trường Mầm Non Xã Nhân Chính và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

          C¨n cø thc trng cña nhµ tr­êng, ca nhãm líp và yªu cÇu v cơ s vt cht, trang thiết b ti thiu phc v công tác chăm sóc giáo dc tr.

Tr­êng mÇm non Nh©n ChÝnh x©y dùng kÕ ho¹ch tham m­u víi ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh vÒ mét sè kho¶n thu theo quy định và theo quy chÕ d©n chñ ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc nu«i d¹y c¸c ch¸u vµ huy ®éng sù tham gia ®ãng gãp hç trî c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, phôc vô ch­¬ng tr×nh GDMN vµ c¸c phong trµo thi ®ua, hoµn thµnh nhiÖm vô n¨m häc 2016 - 2017 gåm mét sè néi dung sau ®©y:

I. THU THEO QUY ĐỊNH

* Học phí

1. Kế hoạch thu:

- Thu 2 đợt: Đợt 1: hoch kỳ I: 5 tháng

                    Đợt 2: học kỳ II: 5 tháng

Tiền học phí: 65.000đ/tháng/học sinh x số tháng thực học (10 tháng/năm) = 650.000đ

Tổng số học sinh toàn trường: 546 cháu. Số được miễn: 22 trẻ; số được giảm 26 trẻ

Tổng số tiền thu theo kế hoạch là: 332.150.000đ

2. Kế hoạch chi:

- 40% trên tổng số thu học phí (132.860.000đ) để nộp kho bạc nhà nước theo quy định

- 60% trên tổng số thu học phí (199.290.000đ) để trả tiền lương giáo viên hợp đồng ngắn hạn năm học 2016-2017

II. THU THEO QUY CHẾ DÂN CHỦ, CÔNG KHAI TRÊN TINH THẦN TỰ NGUYỆN

1.     TiÒn mua häc phÈm, ®å dïng häc tËp cho trÎ:

1.1. KÕ ho¹ch thu (Thu theo tho¶ thuËn gi÷a phô huynh vµ nhµ tr­êng)

           Møc thu dù kiÕn:

Nhµ trÎ:                140.000®/trÎ/n¨m häc

MÉu gi¸o 3 tuæi:   221.000®/trÎ/n¨m häc

MÉu gi¸o 4 tuæi:   239.000®/trÎ/n¨m häc

MÉu gi¸o 5 tuæi:   307.000®/trÎ/n¨m häc.                                        

1.2. KÕ ho¹ch chi:

Chi mua tµi liÖu vµ ®å dïng häc tËp c¸ nh©n cho trÎ theo quy ®Þnh cña chuyªn m«n theo c«ng v¨n 627/SGD§T-GDMN ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2016 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hµ Nam vÒ viÖc lùa chän s¸ch, tµi liÖu GDMN n¨m häc 2016-2017, nhµ tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch mua gióp phô huynh, ®­îc thanh to¸n trùc tiÕp theo gi¸ b×a vµ b¸o gi¸ tíi phô huynh. (Cã dù trï chi tiÕt kÌm theo)

            2. TiÒn mua ®å dïng vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ, đồ dùng, vệ sinh của lớp:

2.1. Dù thu:  89.000®/trÎ/n¨m

2.2. Dù chi:

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Đơn
 vị tính

Đơn
giá

Thành
tiền

Ghi chú

1

Khăn mặt rửa mặt

1

cái

5.000

5.000

 

2

Giấy vệ sinh

10

cuộn

3.000

30.000

 

3

Xà phòng thơm

0.5

bánh

6.000

3.000

 

4

Thuốc muỗi

 

 

20.000

20.000

 

5

Thuốc khử bồn cầu, bể phốt

 

 

11.000

11.000

 

6

Xà phòng giặt

0.2

kg

40.000

8.000

 

7

Nước lau sàn, nước tẩy rửa bồn cầu

 

 

5.000

5.000

 

8

Chổi chít, chổi dễ, chổi lau nhà

 

 

7.000

7.000

 

Tæng

 

 

 

89.000

 

          3. TiÒn ¨n b¸n tró cña trÎ:

3.1. KÕ ho¹ch thu (Thu theo tho¶ thuËn gi÷a phô huynh vµ nhµ tr­êng)

      Møc thu: 12.000®/trÎ/ngµy kÓ c¶ g¹o (kh«ng kÓ chÊt ®èt) thu theo sè ngµy ¨n trong th¸ng

- Sè häc sinh ®¨ng ký ¨n b¸n tró toµn tr­êng lµ: 455 trÎ

- TiÒn ¨n b¸n tró thu theo th¸ng

3.2. KÕ ho¹ch chi:

- Nhµ trÎ cho trÎ ¨n 3 b÷a/ ngµy (2 b÷a chÝnh, 1 b÷a phô)

- MÉu gi¸o cho trÎ ¨n 2 b÷a/ ngµy (1 b÷a chÝnh, 1 b÷a phô)

L·nh ®¹o nhµ tr­êng tæ chøc hîp ®ång thùc phÈm ®¶m b¶o theo thùc ®¬n vµ nhu cÇu dinh d­ìng cña trÎ. ChØ ®¹o chuyªn m«n thu - chi theo nguyªn t¾c tµi chÝnh, ®­îc c«ng khai tµi chÝnh thu - chi hµng ngµy víi phô huynh. Phô huynh theo dâi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn.

             4. TiÒn chÊt ®èt: Thu - chi theo hãa ®¬n thùc tÕ

                                      (§Çu th¸ng sau thu tiÒn chÊt ®èt th¸ng tr­íc)

             5. Mua s¾m bæ sung, söa ch÷a ®å dïng, dông cô phôc vô nu«i b¸n tró: (§èi víi phô huynh cã trÎ ¨n t¹i tr­êng)

           * Dù thu:

- MÉu gi¸o 5 tuæi: 56.000®/trÎ/n¨m x 148 trΠ  = 8.228.000®

- MÉu gi¸o 4 tuæi, 3 tuæi, Nhµ trÎ: 81.000®/trÎ/n¨m x 307 trÎ = 24.867.000®

           * Dù chi:            (Cã dù trï chi tiÕt kÌm theo)

            6. X· héi hãa: (Söa ch÷a, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt)

          * Dù kiÕn thu: 91.000®/PH/n¨m x 546 trÎ = 49.686.000®

          * Dù chi:            (Cã dù trï chi tiÕt kÌm theo)

          Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch thu gãp n¨m häc 2016-2017. Nhµ tr­êng tr©n träng ®Ò nghÞ UBND x· Nh©n ChÝnh cho phÐp bµn víi phô huynh theo quy chÕ d©n chñ./.

UNBD x·                                                             hiÖu tr­ëng

                                                                                      

 

 

                                                                                       Ph¹m ThÞ Th­¬ng HuyÒn

 

Tin cùng chuyên mục