TỜ TRÌNH

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NHÂN CHÍNH 

 


Số:     /TTr-MNNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                    Nhân Chính, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và biên chế đội ngũ

 Năm học 2017 - 2018

               

          Kính gửi:     - Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân;

                             - Phòng Giáo dục và Đào tạo.

         

          Căn cứ nhu cầu phát triển Giáo dục-Đào tạo của địa phương và tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có, trường Mầm non xã Nhân Chính đề nghị UBND huyện Lý Nhân và Phòng GD-ĐT huyện giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển và biên chế đội ngũ năm học 2017-2018 như sau:

 

1. Về số lớp và số học sinh

               Độ tuổi

Thực hiện năm học 2016-2017

Kế hoạch năm học 2017-2018

Số nhóm, lớp

Điều tra

Phải huy động

Ra lớp

Đạt

tỷ lệ %

Nuôi ăn

Đạt

tỷ lệ %

BQ trẻ/

nhóm, lớp

Tổng số trẻ hòa nhập

Hòa nhập ra lớp

Số nhóm, lớp

Điều tra

Phải huy động

Ra lớp

Đạt

tỷ lệ %

Nuôi ăn

Đạt

tỷ lệ %

BQ trẻ/

nhóm, lớp

Tổng số trẻ hòa nhập

Hòa nhập ra lớp

0

0

161

161

0

0

0

0

0

0

0

0

65

65

0

0

0

0

0

0

0

1

1

166

166

27

16,3

0

0

27

0

0

1

161

161

28

17,4

0

0

28

0

0

2

3

176

176

94

53,1

79

84,0

31

1

0

3

166

166

90

54,2

80

88,9

30

0

0

Cộng NT

4

503

503

121

24,0

79

65,2

30

1

0

4

392

392

118

30,1

80

67,8

29

0

0

3

5

181

181

141

77,9

117

83,0

28

0

0

5

176

176

149

84,7

134

89,9

27

0

0

4

6

214

214

214

100

205

95,8

36

1

0

5

181

181

181

100

181

100

36

0

0

5

5

154

154

153

100

153

100

31

1

0

6

214

214

214

100

214

100

36

0

0

Cộng MG

16

549

549

508

92,5

475

93,5

32

2

0

16

571

571

544

95,3

529

97,2

33

0

0

Cộng chung

20

1052

1052

629

59,8

554

88,0

31

3

0

20

963

963

662

68,7

609

92,0

30

0

0

( Trẻ hòa nhập  không có trong  tổng số trẻ  thực hiện năm học 2016-2017 và  Kế hoạch  năm học 2017-2018)

 

2. Về đội ngũ

Chủng loại

Đội ngũ hiện có

năm học 2016-2017

Kế hoạch đội ngũ

năm học 2017-2018

Hưu tháng 6 và Quý III, IV/ 2017

Cân đối thừa (+)

thiếu

(-)

T.số HĐ09  2016-2017

T.số HĐNH  2016-2017

Tổng số

Phân theo trình độ ĐT

Tổng số

Phân theo trình độ ĐT

ĐH

TC

SC

ĐH

TC

SC

CB quản lý

3

2

1

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

Giáo viên

33

10

21

2

0

40

12

27

1

0

2

-9

12

12

Nhân viên HC

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

Nấu ăn

6

0

0

6

0

13

0

0

13

0

0

-7

0

6

Cộng

44

14

22

8

0

58

16

28

14

0

2

-16

12

19

Ghi chú: Giáo viên, nhân viên HĐNH chỉ tính hợp đồng do Trưởng phòng GD-ĐT ký hợp đồng.

 

 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

                                                                                                 Phạm Thị Thương Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Tổng số trẻ hòa nhập là tổng số trẻ thuộc diện học hòa nhập.

- Hòa nhập ra lớp là tổng số trẻ thuộc diện học hòa nhập đã huy động ra lớp.

Tin cùng chuyên mục