Kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

 


Số: 03b/KH- MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Nhân Chính, ngày  15  tháng 7 năm 2015

               

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015-2016

         

          Căn Hướng dẫn số 143/PGDĐT-MN, ngày 11/6/2015 của phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lý Nhân về Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè và công tác chuẩn bị năm học mới đối với các trường mầm non.

          Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn và tình hình thực tế của trường năm học 2015 - 2016, trường mầm non Nhân Chính xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau: 

          I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Việc tuyển sinh thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

          2. Huy động 100% trẻ 4,5 tuổi,  90% trẻ 3 tuổi, 40% trẻ nhà trẻ trên địa bàn ra lớp, 80% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non ra lớp.

          3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Nếu trẻ địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 13 của Điều lệ trường mầm non thì số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ giáo viên theo quy định.

          4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

          5. Đảm bảo phân bố đều học sinh ở 2 khu (khu A và khu B).

          II/ CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

          1. Quy định đối tượng tuyển sinh

          Tuyển sinh trẻ từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi trên địa bàn xã.

          2. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh

          2.1. Chỉ tiêu:

          - Nhà trẻ: sinh từ tháng 1/2013 đến tháng 6 năm 2014: 196 trẻ (=40%)

          - Mẫu giáo bé: sinh năm 2012: 188 trẻ

          - Mẫu giáo nhỡ: sinh năm 201trer150 trẻ

          - Mẫu giáo lớn: sinh năm 201trer166 trẻ

          2.2. Phân tuyến tuyển sinh:

          - Điểm1: Khu A tại Thôn Thượng Vỹ: Gồm các cháu thuộc xóm 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13 Thôn Thượng Vỹ.

          - Điểm2: Khu B tại Thôn Hạ Vỹ: Gồm các cháu thuộc thôn Hạ Vỹ và các cháu xóm 4,5 Thôn Thượng Vỹ.

          3. Thời gian tuyển sinh

          - Bắt đầu từ ngày 01/8/2015 đến ngày 15/8/2015:

          - Sau ngày 15/8/2015, nhà trường chốt danh sách báo cáo với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

          4. Địa điểm Tuyển sinh

          Trường mầm non Nhân Chính, huyện Lý Nhân

          5. Quy định về hồ sơ của học sinh

          - Đơn xin học (theo mẫu trường phát);

          - Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

          - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

          III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND xã, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh...trước khi tuyển sinh 15 ngày (15/7/2015).

          Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách nhóm, lớp đón trẻ theo độ tuổi.

          * Chế độ báo cáo:

          - Ngày 5/8/2015: Báo cáo tuyển sinh lần 1

          - Ngày 10/8/2015: Báo cáo tuyển sinh lần 2

          - Ngày 15/8/2015: Báo cáo tuyển sinh lần 3

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo/.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD;

- UBND xã;

- CBGVNV, PHHS;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 Phạm Thị Thương Huyền

 

 

Tin cùng chuyên mục