kẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

NĂM HỌC  2015 - 2016

 

                                      Họ và tên:   Phạm Thị Thương Huyền

                                      Chức vụ:     Hiệu trưởng

                                      Đơn vị:       Trường Mầm non  Nhân Chính

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 -2016; Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 3 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; công văn số 4618/BGDĐT-GDMN ngày 8 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công căn số 1163/SGDĐT-MN ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2014 - 2015;

         Căn cứ hướng dẫn số 215/PGDĐT-MN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2014 - 2015;

         Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, của nhà trường và kết quả đạt được trong năm học 2013 - 2014 của trường mầm non xã Nhân Chính.

          B/ Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016                                                                 

                                             

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 8/2015

- Tu sửa trường lớp, VSMT

- 100% các nhóm lớp

Từ 01-10/8/2015

- Chỉ đạo cho GV tổng dọn VSMT trong và ngoài lớp

HT

 

- Huy động trẻ ra lớp

- Từ 50-60% trẻ ra nhà trẻ

- 98 - 99% trẻ ra lớp mẫu giáo

Từ tháng 8/2015 đến

tháng 5/2016

- Chỉ đạo GV tuyên truyền phụ huynh đưa trẻ ra lớp

HT

 

- Phân công GV chủ nhiệm lớp

- 100% GV được phân công

Từ 01-05/8

- Phân công GV phù hợp với điều kiện và trình độ của từng GV

HT

 

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và ngày khai giảng

- 100% các lớp có đủ điều kiện để đón trẻ

15-20/8

- Tham mưu với lãnh đạo địa phương chăm lo cơ sở vật chất

HT

 

Tháng 9/2015

 

- Chuẩn bị, tổ chức lễ khai giảng

- 100% cán bộ GV và HS tham gia

04, 05/9/20155

- Chỉ đạo GV chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng

HT

 

- Báo cáo kết quả sau khi khai giảng

- Số liệu đầy đủ, chính xác

 

05/9/2015

- Tập hợp số liệu báo cáo

HT

 

- Duyệt đội ngũ GV với Tổ chức cán bộ  Phòng Giáo dục

- Đủ theo định biên

 

21/9/2015

- Phân công theo điều lệ trường MN

HT

 

Tháng 9/2015

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp

- Chỉ đạo Cân đo theo dõi sức khoẻ của trẻ

- 100% CB, GV tham dự, huy động phụ huynh phối hợp

16/9/2015

- Tuyên truyền băng zôn khẩu hiệu

- Phổ biến vận động

HT

 

- Báo cáo kết quả triển khai chiến dịch về Phòng Giáo dục

- Đầy đủ rõ ràng

17/9/2015

- Tập hợp số liệu ND báo cáo

HT

 

- Triển khai thực hiện tháng ATGT

- Nhận tài liệu năm học lần 1

- 100% CB, GV tham gia

- 100% tài liệu đã đăng ký

01/9-30/9

2015

 

- Tuyên truyền

 

- Cử GV đi lấy tài liệu

HT

 

Chỉ đạo giáo viên, nhân viên dọn vệ sinh môi trường

100% CB,GV,NV tham gia

1/9-15/9

 

 

 

Tổ chức họp phụ huynh học sinh

 

 

- Chuẩn bị giấy mời, nội dung họp

 

 

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch Hiệu trưởng 2015 - 2016

- Bám sát với tình hình thực tế của địa phương

10-20/9

- Phát huy thành tích của năm học trước, trên cơ sở bám sát chỉ tiêu Phòng Giáo dục đề ra

HT

 

- Tổng hợp báo cáo thống kê đầu năm

- Đảm bảo số liệu chính xác

15-25/9

- Tập hợp số liệu để báo cáo kết hợp với HP

HT

 

- Thông qua kế hoạch năm học trước HĐ sư phạm

- 100% CB, GV dự

13/9/2015

- CB kế hoạch để thông qua

 

 

- Duyệt kế hoạch năm học với PGD 

- Đầy đủ phù hợp với trường, sát kế hoạch của  Phòng

24/9/2015

- Nghiên cứu kỹ. Thông qua hội đồng SP trước khi duyệt

HT

 

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 10/2015

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra

 

- Đảm bảo đúng h/dẫn

 

05-10/10

 

 

- Nghiên cứu kỹ văn bản h/dẫn

 

 

 

- CB các điều kiện T/C hội nghị CBGV

- 100% CB, GV tham dự

09/10/2015

- Kết hợp công đoàn tổ chức

HT

 

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập 3 chung

- Đạt loại tốt

 

- Kết hợp với Ban DS xã, 2 trường TH, THCS để khớp số liệu

HP

 

- Dự giờ - Kiểm tra GV

- 1 GV

05-25/10

- Bố trí thời gian

 

HT

 

- Xây dựng kế hoạch  hội giảng cấp trường

- 100% GV  bốc thăm hội giảng

20-28/10

- Kết hợp với tổ CM để tổ chức

 

HT

 

- Kiểm tra hành chính

- 1 giáo viên

25-30/10

- Phân công tổ trưởng K/T

HT

 

- Kiểm tra chất lượng đầu năm

- 100% các lớp

25-30/10

- Tổ chức HT,HP, các tổ trưởng phân công thời gian

HT

 

- Tổng hợp đánh giá kết quả đầu năm rút kinh nghiệm HĐSP

- Chính xác

30/10/2015

- Đoàn kiểm tra, nhà trường phối hợp

 

HT

 

- Rút kinh nghiệm thực hiện Bộ chuẩn 5 tuổi sau 2 năm

- Tốt

10 - 30/10

- Phối hợp CB,GV dạy 5 tuổi của trường

 

HT

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 11/2015

- Hội giảng trường

100% GV tham gia hội giảng

01-7/11

- Phân công GV dự hội giảng, duyệt GA các nội dung có liên quan

HT

 

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV

- 100% GV, cô nuôi được kiểm tra

06/11/2015

- Phối hợp chỉ đạo, hiệu phó kiểm tra

HT

 

- Sơ kết rút kinh nghiệm 3 năm thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 05 tuổi

- 100% giáo viên 5 tuổi tham gia

15/11/2015

- Chỉ đạo giáo viên tham gia

HT

 

- Tổ chức 20/11

- 100% CB,GV đang công tác và nghỉ hưu

20/11/2015

- Chuẩn bị văn nghệ ND ôn lại truyền .......  phân công nhiệm vụ cho mọi thành viên tham gia

HP

 

- Kiểm tra hoạt động sư phạm

 

- 1 giáo viên

 

22-25/11

- Phân công CB nhà trường, các tổ xuống K/tra

HT

 

- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia

 

 

- chỉ đạo GV đi học đầy đủ ghi chép cẩn thận

HT

 

- Kiểm tra  nuôi dưỡng

-  GV

22-25/10

- Ban GH + tổ trưởng

HT

 

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn

- 5 GV

 

05-20/11

- Sắp xếp thời gian

HT

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 12/2015

- Tổ chức Hội thi, triển lãm ĐDĐC tự làm bằng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương.

- 100% giáo viên tham gia

Tháng 12/2015

- Lên kế hoạch cụ thể (Giao cho HP …..) Hiệu trưởng kiểm tra kế hoạch

HT

 

- Chỉ đạo GV cân đo trẻ chấm biểu đồ tăng trưởng quý II

- 100% trẻ được cân và theo dõi  biểu đồ

10/12/2015

- Nhắc nhở HP đôn đốc GV cân vào biểu đồ và tập hợp báo cáo về trường trước ngày 12/12

HT

 

- Kiểm tra hành chính

 

- 1 giáo viên

 

05-15/12

- Quản lý + tổ trưởng các tổ phân công K/tra

HT

 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

- 100% trẻ đến trường được khám SK

10 -15/12

- Phối hợp với trạm Y tế xã lâp DS đến định lịch khám cho trẻ

HT

 

- Báo cáo thống kê kỳ I

- Đầy đủ chính xác

20-30/12

- Thống kê đầy đủ chính xác

HT

 

- Dự giờ - Kiểm tra giáo viên

- 2GV

10-15/12

- Sắp xếp thời gian

HT

 

Tháng 01/2016

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I

- 100% nhóm lớp, bếp ăn GV được kiểm tra

25-30/1

- Ban GH trường tập hợp kỹ đánh giá xếp loại cụ thể chính xác

 

 

- Họp phụ huynh HS lần 2

- 100% các lớp T’C’ họp

25-30/1

- Lên lịch cụ thể  chỉ đạo GV thực hiện

 

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 01/2016

- Tổ chức sơ kết kỳ I

- Đầy đủ, ngắn gọn

10/01/2016

- Tập hợp KQ viết BC

HT

 

- Phát động trồng cây xanh, cây cảnh trong trường MN

- 100% CB,GV, phụ huynh các khu tham gia

Từ 20-30/01/2016

- Họp triển khai huy động, đôn đốc, giao chỉ tiêu cho CB,GV, phụ hynh.

HT

 

- Kiểm tra hành chính

- 1 giáo viên

 

10-15

- Phân công CBQL, các tổ trưởng CM kiểm tra nghiêm túc báo cáo KQ

HT

 

- Kiểm tra cơ sở vật chất lớp 5 tuổi

 

 

- Phối kết hợp cùng phụ huynh học sinh

HT

 

Tháng 02/2016

- Kiểm tra hành chính

- 1 giáo viên

05-10/02

- Phân công QL, các tổ trưởng  CM khối kiểm tra nghiêm túc khách quan

HT

 

- K/tra khuôn viên trường lớp

-  VS, nội quy lớp, bếp ăn

05-15/02

- Sắp xếp thời gian

HT

 

- Tổ chức cho GV nghỉ Tết Nguyên đán

- 100%CB,GV,HS

nghỉ Tết

28-05/02

- P/ công CB,GV, trực trường

- Lên lịch chúc Tết đầu xuân

 

 

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách nuôi

-  GV

20-22/02

- Sắp xếp thời gian K/tra đột xuất

 

 

- Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất để kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuổi

- Khu trung tâm

Tháng 02

- Tham mưu tích cực

 

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 03/2016

- Kiểm tra hoạt động sư phạm

 

- 1 giáo viên

 

05-10/03

- Phân công QL, tổ trưởng kiểm tra

HT

 

- Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3

- 100% CB, GV tham dự

08/03/2016

- Phối hợp với CĐ, các đoàn thể trong nhà trường tổ chức

HT

 

- Chỉ đạo cân đo vào biểu đồ cho trẻ quý III

- 100% trẻ được cân đo vào biểu đồ chính xác

10/03/2016

- Giao cho HP đôn đốc GV cân tập hợp kết quả báo cáo về trường trước ngày 15/03

HT

 

- Tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tự làm

- 100% GV các nhóm lớp tham dự

15-20

- Chỉ đạo HP lên kế hoạch cụ thể

- Tham mưu hỗ trợ kinh phí tổ chức thi

HT

 

- Kiểm tra chất lượng CSGD trẻ 8 tuần học kỳ II

- 100% các nhóm lớp được kiểm tra

20-25/03

- Phân công QL, GV giỏi, tổ trưởng chuyên môn kiểm tra

HT

 

- Kiểm tra vệ sinh ATTP (khẩu phần ăn)

 

15-17/03

- Sắp xếp thời gian xuống K/tra đột xuất

 

HT

 

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 04/2016

- Đón đoàn kiểm tra (nếu có)

- Kiểm tra đánh giá trẻ

- Chuẩn bị tốt các ĐK đón đoàn

25-30/04

- Kiểm tra công việc giao nhiệm vụ cho các thành viên CB trước khi đón đoàn

HT

 

- Kiểm tra chất lượng cuối năm học. Đi sâu K/tra chất lượng trẻ 5 tuổi

- 100% nhóm lớp, trẻ 5 tuổi được K/tra

20-30/04

- Phân công QL,GV giỏi, tổ trưởng khối đi kiểm tra

HT

 

- Kiểm tra hành chính

- 1 giáo viên

10-12/04

- Sắp xếp lịch  kiểm tra theo kế hoạch

HT

 

Tháng 05/2016

- Tập hợp thống kê

- Đầy đủ, chính xác

10-15/05

- Phân công Hp tập hợp HT kiểm tra điều chỉnh

HT

 

- Viết báo cáo cuối năm

- Ngắn gọn, đầy đủ

20-25/05

- Tập hợp thống nhất ND với Ban quản lý

HT

 

- Tổ chức tham gia RKN, thực hiện chương trình GVMN

- Tham gia đầy đủ……..

10-20/05

- Phân công cụ thể

HT

 

- Rà soát hồ sơ 5 tuổi chuẩn bị bàn giao vào lớp 1

- 100% hồ sơ chính xác

20-25/05

- Cử GV trẻ tập hợp kiểm tra

HT

 

- Chỉ đạo cân đo đầu ra của trẻ

- 100% trẻ được cân đo vào biểu đồ

10/05/2016

- GV cân và tập hợp báo cáo trước ngày 15/05

HP

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 05/2016

- Tổ chức bình bầu thi đua năm học ở các tổ khối, tổng hợp thi đua toàn trường

- Đảm bảo đủ chỉ tiêu chất lượng, công bằng

25-27/05

- Họp liên tịch thống nhất ND, P2 theo h/dẫn

- Tổ chức họp HĐTĐKT

- Họp HĐ bình xét

HT

 

- Tổng kết năm học

- Đầy đủ, ngắn gọn

30/05

- Phân công các thành viên chuẩn bị, bàn bạc thống nhất

HT

 

- Kiểm tra cơ sở vật chất cuối năm

- 100% lớp, khu được kiểm tra

03-05/05

- Quản lý kết hợp giáo viên các lớp

HT

 

Tháng 06/2016

- Chỉ đạo tổ chức ngày 01/06

- 100% lớp, trẻ được vui Tết 01/06 tại trường

01/06/2016

- Tham mưu hỗ trợ kinh phí cho các lớp để tổ chức lên chương trình cụ thể cho các lớp

HT

 

- Bàn giao trẻ 5 tuổi vào trường tiểu học

- 100% trẻ 5 tuổi được bàn giao đủ hồ sơ, số lượng

02/06/2016

- Phân công QL kết hợp giáo viên chủ nhiệm

- Chuẩn bị đủ hồ sơ cho trẻ 5 tuổi

HT

 

- Tổ chức nghỉ hè cho giáo viên

- Tổ chức dạy hè ( nếu phụ huynh yều cầu)

- 100% CB,GV

5/06/2016

- Họp HĐSP triển khai CT hè 2016, phân công quản lý GV, bảo vệ trực trường

HT

 

Tháng

Nội dung  việc chính

Chỉ tiêu

Thời gian

Biện pháp chính

Người phụ trách

Kết quả điều chỉnh

Tháng 06/2016

- Xây dựng kế hoạch tu sửa CSVC cho năm học mới

- Cụ thể, đầy đủ

15-17/06

- Báo cáo tham mưu tích cực với UBND xã đầu tư kinh phí XD

HT

 

- Kiểm tra số lượng trẻ em năm học mới đăng ký tài liệu với PGD

- K/tra các độ tuổi XD nhóm lớp phù hợp

17-20/06

- Phân công quản lý kiểm tra, tập hợp, thống nhất đăng ký tài liệu

HT

 

Tháng 07-08/2016

- Chỉ đạo điều tra trẻ em từ 0-5 tuổi

- 100% trẻ trong độ tuổi

10-15/07

- Kết hợp 2 trường tiểu học Đ/tra chính xác, điều chỉnh bổ xung trẻ mới - đi - đến

HT

 

- Tổng hợp phổ cập

-Số liệu chính xác

15-25/07

- Phân công CBQL, GV cùng thực hiện

HT

 

- Huy động trẻ ra lớp

- Lên kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất cho năm học mới

- Trẻ nhà trẻ 50% trở lên

- Trẻ MG 98-100%

- 5 tuổi 100%

01-10/08

- Tuyên truyền - thông báo qua các hình thức truyền miệng, đài truyền thanh, tổ chức họp

HT

 

- Tập huấn chuyên môn hè 2016

- 100% CB,GV

15-20/08

- Đôn đốc, bố trí thời gian cho CB,GV đi dự

HT

 

- Chỉ đạo  trí lớp, điều hành CSVC CB cho năm mới

- 100% trẻ lớp có ĐK CSVC học tập, ăn uống

15/08/2016

- Lên kế hoạch tham mưu, giao trách nhiệm thực hiện

HT

 

 

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                   

 

Tin cùng chuyên mục