KẾ HOẠCH


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHÂN CHÍNH

 


Số: 05/KH-TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


              Nhân Chính, ngày 15  tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các hoạt động

xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

 


Thực hiện công văn số 228/SGDĐT-CTTT ngày 24/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc đấy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;

Thực hiện công văn số 184/KH -PGDĐT-NGLL ngày 8/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;

Để xây dựng trường học trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, Trường Mầm non xã Nhân Chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, cụ thế như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tăng cường tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tập hợp thu hút và giáo dục toàn diện về trí tuệ, thể chất, hình thành phấm chất, năng lực, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu đối với học sinh, góp phần xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Từng bước xây dựng, hoàn thiện và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học (thầy - thầy, thầy - trò, thầy - cha mẹ học sinh, trò - trò, trò - cha mẹ học sinh,...) theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh trong nhà trường.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các khẩu hiệu trong nhà trường phù họp với cấp học, đảm bảo tính truyền thống và hội nhập, tính thẩm mĩ nhằm phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học cần được triến khai thực hiện từ học kỳ II, năm học 2016 - 2017, cụ thể:

- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường hiệu quả hoạt động của các sân chơi, các cuộc giao lưu,... đảm bảo an toàn và tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

- Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học cần thực hiện đúng các quy định và thống nhất chung trong nhà trường đảm bảo dân chủ, công khai và phù họp; quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường đảm bảo chuân mực và thể hiện đúng tinh thần “Tôn sư trọng đạo”.

- Hệ thống các khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường có nội dung phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh và các yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường. Thiết kế cần đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ, phù hợp với không gian; nội dung, hình thức, vị trí treo khẩu hiệu đúng với quy định theo cấp học.

II. Nội dung, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện

1. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa

1.1. Nội dung

- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nội dung và hình thức phù họp với điều kiện thực tế.

- Xây dựng và tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao để tập hợp thu hút và giáo dục toàn diện đối với học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục và xâv dựng môi trường văn hóa trường học. Tăng cường kiểm tra đôn đốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thế có thành tích xuất sắc.

1.2. Chỉ tiêu

Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học phù họp quy mô của trường với các hình thức đa dạng, phong phú.

1.3. Giải pháp

- Xây dựng kế hoạch tố chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học cho CBCC, VC, NLĐ và học sinh nhân các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày giải phóng miền Nam, thong nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tê lao động 01/5; Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8 và ngày Quốc khảnh 02/9 lồng ghép với các hoạt động của Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;.... Các ngày kỷ niệm như: Ngày thành lập Đoàn 26/3; Ngày quốc tế phụ nữ 08/3; Tết trung thu cho thiếu nhi; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12,...

- Phân công cán bộ quản lý phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp, giao cho giáo viên trực tiếp thực hiện với từng điểm trường; chỉ đạo các đoàn thế,

giáo viên phối họp để tổ chức và thực hiện các hoạt động cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định các bài tập thể dục và hô các khấu ngữ sau khi tập thế dục tập thế theo đúng quy định.

- Phát hiện, bồi dưỡng nhằm phát triển năng khiếu văn nghệ, TDTT cho học sinh.

- Thời gian thực hiện từ học kỳ II năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

2.1. Nội dung

Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuấn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập..., nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh trong nhà trường. Khi xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa cần lưu ý một số vấn đề sau:

* Nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng xử

- Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh;

- Phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận.

- Phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phù hợp với mục tiêu, đặc điểm của nhà trường, ngành Giáo dục; đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi.

- Bảo đảm tính dân chủ và nhân văn.

* Yêu cầu đối với bộ quy tắc ứng xử

- Phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

- Nội dung phải được thảo luận dân chủ và đồng thuận của các thành viên trong nhà trường.

- Thể hiện được mối quan hệ nhân văn và thân thiện giữa con nguừi với con người (thày - thày, thày - trò, thày - cha mẹ học sinh, trò - trò, trò - cha mẹ học sinh) và quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cảnh quan.

- Phải được theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Nội dung quy định khung xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa trong trường học (theo Phụ lục 1 của Bộ GD-ĐT).

3.1. Chỉ tiêu

Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học đảm bảo đúng nội dung, nguyên tắc và yêu cầu theo quy định.

3.2. Giải pháp

- Phải bám sát nội dung, nguyên tắc, yêu cầu và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường.

- Nhà trường thành lập tổ tư vấn xây dựng bộ quy tắc úng xử văn hóa trong trường học (Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và nhũng giáo viên có am hiểu, kinh nghiệm và trong giảng dạy và giáo dục học sinh) để tham gia trong quá trình xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tổ chức lấy ý kiến của CB, CC, VC, NLĐ trong trường để tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn nhằm tạo sự đồng thuận chung, đề cao ý thức tự giác chấp hành, trên cơ sở đó hòan chỉnh, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Hàng năm, phải được theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù họp với tình hình thực tiên nhăm phát huy tác dụng, hiệu quả.

- Thời gian xây dựng và hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học thực hiện xong trước ngày 20/4/2017

4. Xây dựng, sử dụng khẩu hiệu phù họp trong khuôn viên trường học

4.1. Nội dung

* Nguyên tắc xây dựng khẩu hiệu

- Hệ thống khẩu hiệu phải có nội dung, hình thức phù hợp với cấp học, điều kiện cụ thể của địa phương.

- Hệ thống khẩu hiệu vừa phải chuyển tải được các giá trị cần lưu truyền đến thế hệ sau, đồng thời cũng là lời hiệu triệu để mọi thành viên trong nhà trường suy ngẫm và cố gắng phấn đấu trong học tập và công tác để góp phần hoàn thiện bản thân và phát triển nhà trường.

- Khẩu hiệu trong nhà trường cần có nội dung ngắn gọn, thể hiện mục đích, ý nghĩa giáo dục, định hướng hành động cho các đối tượng trong nhà trường.

- Nội dung khấu hiệu phải đảm bảo tính giáo dục, tính thực tiễn, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiếu, dễ nhớ, thiết thực, ấn tượng; tính truyền thống và hội nhập; tính thẩm mĩ.

* Yêu cầu xây dựng và sử dụng khấu hiệu

Khi xây dựng nội dung khẩu hiệu cần được phân loại theo cấp quản lý     với tính bền vững tương ứng.

- Ngôn ngữ trình bày là ngôn ngữ chính thống dùng trong nhà trường, không sử dụng từ địa phương, từ lóng; có thể sử dụng song ngữ trong một số trường họp cụ thể nhưng tiếng Việt phải đặt trước các ngôn ngữ khác.

- Hình thức thiết kế khẩu hiệu tuỳ vào vị trí treo khấu hiệu hoặc trang trí mỹ thuật phù họp với cấp học. Vị trí đặt khấu hiệu cần dễ quan sát, dễ đọc, không bị che khuất và phù hợp với nội dung tuyên truyền.

- Khấu hiệu thế hiện thông điệp chính của nhà trường: Treo ở vị trí trung tâm trong khuôn viên nhà trường, ở phía trước bên ngoài.

- Khấu hiệu dành cho giáo viên: Treo ở bên ngoài hoặc trong phòng hội đồng, trong lớp học (phía cuối lớp).

- Khấu hiệu dành cho học sinh: Treo ở trong lớp (phía trên bục giảng) và ngoài lớp học.

- Những khẩu hiệu khác cần phù hợp với các khu vực hoạt động và không gian của nhà trường.

Định hướng xây dựng và sử dụng khấu hiệu trong trường học (theo Phụ lục 2 của Bộ GD-ĐT).

4.2. Chỉ tiêu

Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các khấu hiệu trong nhà trường phù hợp, đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu xây dựng và sử dụng khẩu hiệu với từng cấp học.

4.3. Giải pháp

- Hiệu trưởng chỉ đạo tổ tư vấn tiến hành rà soát, đánh giá các khấu hiệu hiện có trong trường, đối chiếu với hướng dẫn về nguyên tắc, yêu cầu và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất việc thay thế các khẩu hiệu không còn phù hợp theo quy định đối với từng cấp học; thiết kế hệ thống khẩu hiệu mới và lập kê hoạch, lộ trình tiên hành xây dựng, thực hiện.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, Nhà trường yêu cầu CB, CC, VC và NLĐ thực hiện nghiêm túc./.                                                                      

Nơi nhận:

- Các PHT;

- Các tổ chuyên môn;

-Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thương Huyền

 

Tin cùng chuyên mục