Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 -2016

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

         Số:  06/KHHG-TMN                               Nhân Chính, ngày 08 tháng 10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON  DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

 


Kính gửi:

               - Phòng GD&ĐT Lý Nhân;

               - Các tổ trưởng chuyên môn, CBGV trong đơn vị.

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 của trường mầm non Nhân Chính;

Căn cứ công văn số 263/PGDĐT-MN ngày 29/9/2015 về việc hướng dẫn công tác GDMN tháng 10/2015. Trường mâm non Nhân Chính xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Góp phần đẩy mạnh  phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt,  khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và CBQLGD tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo trong hoạt động sư phạm; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

Tuyển chọn và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu

2.1. Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

2.2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ và nghiên cứu khoa học sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

II. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung thi

a. Bài thi kiểm tra năng lực:

Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non.

b. Thi thực hành tổ chức 02 hoạt động giáo dục:

Mỗi giáo viên thực hành 02 hoạt động trong đó có một hoạt động do giáo viên tự chọn và một hoạt động do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm nội dung “Giáo dục phát triển vận động”. Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Hình thức thi

a. Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận. Thời gian thi 60 phút.

b. Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian một tuần trước thời điểm thi.

 III. Đối tượng và điều kiện tham gia dự thi

1. Đối tượng tham gia Hội thi

100% giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo và nhóm trẻ tại trường.

2. Điều kiện tham gia Hội thi

Giáo viên tham gia Hội thi phải có một sáng kiến kinh nghiệm, do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

IV. Thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể

1. Thời gian cụ thể cho công tác chuẩn bị

a. Ngày 24/10/2015

- Các đ/c giáo viên nộp sáng kiến kinh nghiệm (mỗi giáo viên dự thi 01 sáng kiến kinh nghiệm, SKKN được đóng thành quyển, đ/c Thương nhận).

b. Ngày 26,27/10/2015

- Từ 7h30’- 17h00’: Chấm sáng kiến kinh nghiệm.

c. Ngày 24/10/2015(sáng thứ bảy)

- Bắt thăm nội dung thi thực hành 01 hoạt động “giáo dục phát triển vận động”.

d. Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 29/10/2015

Giáo viên chuẩn bị tiết dạy

2. Thời gian thi: 04 ngày (30,31/10/2015; 7,8/11/2015)

3. Địa điểm: Tại các nhóm, lớp

4. Lịch cụ thể Hội thi

4.1. Ngày 30/10/2015

- Buổi sáng: + Từ 7h00 đến 8h00’ họp Ban Giám khảo.

+ Từ 8h00’ - 11h00’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục.

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

4.3. Ngày 31/10/2015

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục.

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

4.4. Ngày 7/11/2015

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục.

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

4.4. Ngày 8/11/2015

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục

(Mỗi nhóm chấm 04 hoạt động)

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30’ - 16h15’: Thi thực hành tổ chức 7 hoạt động giáo dục.

(Nhóm 1 chấm 04 hoạt động, nhóm 2 chấm 3 hoạt động)

+ Từ 16h20" - 17h20" GV làm bài thi năng lực

4.5. Ngày 9/11/2015

- Buổi chiều:

           +  Từ 14h00’ - 16h00’: Chấm bài thi năng lực

           + Từ 16h05" đến 17h00": Tổng hợp kết quả

4.6. Ngày 14/11/2015 (thứ Bẩy)

- Buổi sáng:

+ Từ 7h30’ - 8h30’: Tổng kết trao thưởng

V. Cách tính điểm

1. Điểm cho các nội dung thi

- Bài kiểm tra năng lực: 10 điểm.

- Thi thực hành 02 hoạt động giáo dục; mỗi hoạt động 20 điểm.

* Xếp loại thực hành hoạt động giáo dục:

+ Loại giỏi: Từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm.

+ Loại khá: Từ 14,0 điểm đến dưới 17,0 điểm.

+ Loại trung bình: Từ 10,0 điểm đến dưới 14,0 điểm.

2. Điểm của các giáo viên dự thi

Là tổng điểm bình quân mỗi nội dung thi của các giám khảo

3. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu

- Đảm bảo đủ các điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Các bài thi thực hành hoạt động giáo dục đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất một bài thi thực hành đạt loại giỏi (17,0 điểm trở lên).

- Có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại khá trở lên (14,0 điểm).

- Không vi phạm quy chế thi.

4. Cơ cấu giải thưởng:

01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba.

VI. Công tác chuẩn bị:

Thành lập ban chỉ đạo và ban giám khảo hội giảng cấp trường

VI. Kinh phí tổ chức Hội thi

Trích từ kinh phí của đơn vị: Thực hành giờ hoạt động trên lớp nhà trường hỗ trợ 30.000đ/ giáo viên;

Thưởng các giải: Giải nhất: 100.000đ

                           Giải nhì: 70.000đ

                           Giải ba: 50.000đ

Trên đây là kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2015-2016 của trường mầm non Nhân Chính.

Đề nghị các tổ chuyên môn, cá nhân trong đơn vị chuẩn bị điều kiện và tham gia thực hiện nghiêm túc hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn, báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo có biện pháp giải quyết./.                                                                                                                                                                        

 

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Lý Nhân (để báo cáo);

- BGH, các tổ trưởng chuyên môn (để p/h chỉ đạo);

- CB,GV,NV(để thực hiện);                        

- Lưu: VT.                                                                         

                                                                                 Phạm Thị Thương Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục