• Phó hiệu trưởng 1 phụ trách nuôi dưỡng .
  • Địa chỉ: xóm 10 Thượng vỹ nhân chính lý nhân hà nam
  • Email: c0nhanchinh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01636970827
TT Thông tin