Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
cv so 166 MN năm học 2018 - 2019
cv so 166 MN năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2019-01-05
cv so 1094 pccc năm học 2018 - 2019
cv so 1094 pccc năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-11-30
CV 1879 KH kiểm tra công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2018
CV 1879. KH kiểm tra công nhận đơn vị cấp huyện đạt... Chi tiết
2018-11-01
công van 689 về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018
công van 689 về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 -... Chi tiết
2017-08-31
Chỉ thị số 2699 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018
Chỉ thị số 2699 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 -... Chi tiết
2017-08-08
Công văn số 609 ra ngày 28/ 07 năm 2017
1. Cong tac ph at tri~n sf> 1U'Q'ngva cong tac phB c~p... Chi tiết
2017-07-28
Công văn số 610 về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2017 - 2018
Công văn số 610 về việc bồi dưỡng thường xuyên cho... Chi tiết
2017-07-28
Số 175/UBND-VP
Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam Chi tiết
2017-04-05
Số 362/TB-VPUB
Thông báo Chi tiết
2017-03-22
09thtt
tap huan cong nghe thong tin Chi tiết
2014-10-03
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07