Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Tuyên truyền/

UYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG SỮA HỌC ĐƯỜNG

 

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG SỮA HỌC ĐƯỜNG

 

* Thực hiện Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh
Hà Nam Quyết định phê duyệt Đề án "Chương trình Sữa học đường giai đoạn
2018-2020"; Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 17/01/2018 của Ban chỉ đạo
Chương trình "Sữa học đường" tỉnh Hà Nam năm 2018, với mục tiêu đến năm
2020 Với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể chất và trí tuệ của
trẻ em. Theo Quyết định phê duyệt “Chương trình sữa học đường cải thiện tình
trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em Mẫu giáo và Tiểu học đến
năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành Chiến lược Quốc gia về
dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là
cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Mẫu giáo và Tiểu học thông qua hoạt
động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao
tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong
tương lai. Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2020 là: 90% bố mẹ,
người thân chăm sóc trẻ ở thành thị và 60% ở nông thôn được truyền thông, giáo
dục, tư vấn về dinh dưỡng; 100% học sinh mẫu giáo và tiểu học của các huyện
nghèo và 70% vùng thành thị được uống sữa theo Chương trình sữa học đường;
giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi trung bình từ 0,6-0,7%/năm;
đặc biệt đến năm 2020, chiều cao trung bình của trẻ tuổi nhập học (6 tuổi) tăng
từ 1,5-2cm ở cả trẻ trai và gái so với năm 2010…