Tổ chức

  • Địa chỉ: Đôc - Nhân Thịnh
  • Email: c0nhanthinh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0989475613
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Nghĩa
Vị trí: Tổ trưởng nhà trẻ
Email: ntbnghia@gmail.com
Điện thoại: 0989745613
2
Họ tên: Trần Thị Tuyết Nhung
Vị trí: Tổ phó
Email: tttnhungnhanthinh@gmail.com
Điện thoại: 01678527848
3
Họ tên: Trần Thị Thanh Loan
Vị trí: GV A2
Email: thanhloan0508@gmail.com
Điện thoại: 0945765234
4
Họ tên: Trần Thị Hoài
Vị trí: GV A2
Email: TThoainhthinh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0917235465
5
Họ tên: Nguyễn Thị Hà
Vị trí: GV A2
Email: ntha@gmail.com
Điện thoại: 0989765345
6
Họ tên: Trần Thị Lượng
Vị trí: GV B2
Email: c0nhanthinh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0983675436
7
Họ tên: Đỗ Thị Huệ
Vị trí: GV C2
Email: dthhue@gmail.com
Điện thoại: 01682904299
8
Họ tên: Trần Thị Ngát
Vị trí: GV D2
Email: Hongngat04041986@gmail.com
Điện thoại: 01663241075
9
Họ tên: Trương Thị Hà
Vị trí: GV D5
Email: truongthihamnnhanthinh@mail.com
Điện thoại: 0123878947

Video

Điệu nhảy rửa tay
Ngày hội khai trường
Tiết mục văn nghệ lớp B4 lễ khai giảng năm học 2016-2017
Điệu nhảy rửa tay