Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhật Tựu)/Kế hoạch/

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.

- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0-> dưới 6 tuổi đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã.

- Thực hiện tuyển sinh hợp lý, đủ điều kiện cho học sinh và phân theo đúng độ tuổi các lớp, đảm bảo đúng định biên trên lớp.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD&ĐT.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.