Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Phú Phúc)/LỊCH CÔNG TÁC/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

(Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh

Thứ Hai

26- 03

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

- Ký duyệt sổ nuôi.

 

- LĐT

- Đ/c Tình

- Đ/c Thuấn

 

 

Thứ Ba

27 - 03

- Dạy thay cô Nguyễn Thị Hiền

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 03 người:

+ Trần Thị Phượng;

+ Trần Thị Dần;

+ Lê Thị Hà.

- Dạy thay cô Đỗ Thị Thảo

- Đ/c Thanh

- Ban KTNBTH

 

 

 

- Đ/c Tình

 

 

Thứ tư

28 - 03

- Dạy thay cô Nguyễn Thị Hiền

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 03 người:

+ Trần Thị Hằng;

+ Trần Thị Thái;

- Kiểm tra HĐ của tổ CM

- Đ/c Thanh

 - Ban KTNBTH

 

 

 

Thứ  Năm

  29 - 03

 

- Tham mư u, báo cáo UBND xã về XDCSVC trường chuẩn

- Dạy thay cô Trần Thị Bích

- Rà soát hồ sơ các cuộc thi

 

- Đ/c Thanh

- Đ/c Thuấn

- Đ/c Tình

 

 

Thứ Sáu

30 - 03

 

- Tham mư u, báo cáo UBND xã về XDCSVC trường chuẩn

- Dạy thay cô Trần Thị Bích

- Dạy thay cô Trần Thị Thu Hường

 

 

- Đ/c Thanh

- Đ/c Thuấn

- Đ/c  Tình

 

 

Thứ Bảy

31 - 03

- Họp CB, GV và NV

 

- LĐT