Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Phú Phúc)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ PHÚ PHÚC

 
   

Số:  62/BC-MNPP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Phú Phúc, ngày  15 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế

 Năm học 2018-2019

 
   

      Căn cứ Kế hoạch số 787/KH-PGDĐT-PC ngày 18 tháng 09 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019; Kế hoạch số 114/KH-MNPP ngày  28  tháng  9  năm 2018 của trường Mầm non xã  Phú Phúc về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;

      Trường Mầm non xã Phú Phúc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Cán bộ quản lý được tập huấn các văn bản hướng dẫn và tham gia các lớp tập huấn về công tác pháp chế, pháp luật. Công tác kiểm tra về quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng các quy định của pháp luật, công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục Pháp luật, theo dõi tình hình thi hành Pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật luôn được tăng cường. Kỷ cương, nền nếp dạy và học trong nhà trường được duy trì.

- Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Công tác quản lý luôn được coi trọng. Xác định đây là khâu then chốt trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của ngành; thực hiện xây dựng cơ chế, chính sách, qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp với thực tế của địa phương.

2. Khó khăn

- Cán bộ được phân công làm công tác pháp chế là kiêm nhiệm nên còn hạn chế nhiều về chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Lĩnh vực công tác pháp chế là nhiệm vụ đòi hỏi khả năng hiểu biết pháp luật cao vì vậy quá trình thực hiện còn gặp nhiều hạn chế.

II.  Kết quả thực hiện

1. Kiện toàn tố chức pháp chế

- Hiệu trưởng: Đ/c Bùi Kim Thanh trực tiếp phụ trách và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của đơn vị.

- Cử  01 giáo viên: Nguyễn Thị Diễn, tham mưu giúp việc về công tác pháp chế.

2. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên được nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác pháp chế, từ đó là cơ sở để các đ/c  Lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch, điều hành tại đơn vị mình đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình đạt hiệu quả, phù hợp với thực tế.

3. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Nhà trường đã tổ chức tốt việc kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do cấp mình ban hành, đặc biệt chú ý đến thể thức, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành và nội dung của văn bản để xử lý kịp thời những văn bản không đúng quy định,  không phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thực hiện nghiêm túc đúng hướng dẫn sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2012/TTBNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu  hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

a. Nhà trường đã triển khai tới 100% CB, GV và NV Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021; Quyết định sổ 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kể hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Quyết định số 228/QĐ- BGDĐT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch công tác phổ biển, giáo dục pháp luật năm 2018 của ngành giáo dục; Kế hoạch 2426/KH-ƯBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018- 2019 của ngành giáo dục, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết sổ 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 45/KH-ƯBND ngày 19/4/2018 của UBND huyện về tuyên truyền phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ IV Quốc hội khoá XIV trên địa bàn huyện Lý Nhân; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 19/4/2018 của ƯBND huyện về triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Lý Nhân.

- 100% CB, GV, NV được tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp cho giáo viên và trẻ vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- 100% CB, GV, NV được tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhà giáo, người học, cha mẹ trẻ... trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

- 100% CB, GV, NV được tuyên truyền và thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018 bằng nhiều hình thức khác nhau; phổ biến Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

b. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho trẻ; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua của ngành. Cụ thể:

+ Đối với trẻ: Đưa một số nội dung giáo dục pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, biển đảo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống hỏa hoạn, thiên tai, vv.. vào các trò chơi, các chuyên đề hoạt động giáo dục ở lứa tuổi mẫu giáo tạo tiền đề hình thành yếu tố tâm lý ban đầu mang tính pháp luật.

+ Đối với cán bộ, công chức, nhà giáo và người lao động:

Nhà trường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến tới CB, GV và NV các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng sửa đổi, Luật Bồi thường Nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường, Pháp lệnh Dân số, Luật Bình đẳng giới,vv... các Nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế xét tốt nghiệp, tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành, nội quy, quy chế của đơn vị, kế hoạch số 720/Kh-PGDĐT ngày 30/8/2018 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2018-2020 ...vv...

Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kĩ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhà trường thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục, giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội, các trò chơi trực tuyến gây ảnh hưởng xấu đối với vui chơi, học tập, rèn luyện của trẻ.

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên nhận thức tốt về Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2018-2020. Tích cực tự học và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.

c. Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

- Nhà trường đã triển khai lấy ý kiến CB,GV,NV trong nhà trường về dự thảo Luật Giáo dục bằng phiếu hỏi với số lượng 100% CBGVNV tham gia.

- Đã có báo cáo tổng hợp  ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, đề xuất được các ý kiến hợp lý, nộp về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.                                 

5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiếm tra việc thực hiện pháp luật

Nhà trường đã xây dựng và thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 5804/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2017. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 10/KH- UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật. Phối hợp với Phòng GD&ĐT trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp lụật về giáo dục của CB, GV, NV trong nhà trường.

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của nhà trường với Phòng GD&ĐT theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019. Trường Mầm non xã Phú Phúc trân trọng báo cáo./.

 

 

    Nơi nhận: .                                                                  HIỆU TRƯỞNG

   - Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

   - Lưu:  VP.                                                                             (Đã ký)                     

                                                                                          Bùi Kim Thanh