Giới thiệu

Báo cáo sau tết trường mầm non Phù Vân

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG MN PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:18/BC-TrMN                  Phù Vân, ngày 01 tháng 02 năm 20

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI NGHỈ TÊT QUÝ TỴ 2013

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý

Thực hiện công văn số: 73/BC-PGDĐT V/v quy định nghỉ Tết Qúy Tỵ 2013 đối với học sinh ngày 28/01/2013 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý.Trường mầm non Phù Vân báo cáo một số hoạt động trước tết của nhà trường như sau:

1.Tỷ lệ chuyên cần:  Những ngày này thời tiết tương đối ấm áp vì vậy trẻ ra tương đối đầy đủ. Toàn trường tỷ lệ chuyên cần: 92% - Riêng 5 tuổi 95-97%

2.Tình hình an ninh trật tự,an toàn giao thông, buôn bán phòng chống cháy nổ…không có giáo viên, học sinh nào vi phạm. Trong các buổi đến trường, đến lớp nhà trường nhắc nhở giáo viên quán triệt đến  100% học sinh và nhắc nhở đến phụ huynh không vi phạm những vấn đề nêu trên.

3. Việc quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Số đối tượng được giúp đỡ: 16 đ/c

- Tổng số tiền  trợ cấp          : 3.200.000đ

4. Tình hình y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhìn chung nhà trường vẫn đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà trường sạch sẽ. Thực phẩm an toàn sạch sẽ không sảy ra hiện tượng nào mất vệ sinh an toàn thực phẩm. hoặc ngộ độc thức ăn tại các nhóm lớp của nhà trường.

Trên đây là một số hoạt động trước tết của nhà trường.

                                       Nhà trường trân trọng cảm ơn!

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                           Nguyễn Thị Ngoan

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG MN PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:18/BC-TrMN                              Phù Vân, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI NGHỈ TÊT QUÝ TỴ 2013

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý

Thực hiện công văn số: 73/BC-PGDĐT V/v quy định nghỉ Tết Qúy Tỵ 2013 đối với học sinh ngày 28/01/2013 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý.Trường mầm non Phù Vân báo cáo một số hoạt động trước tết của nhà trường như sau:

1.Tỷ lệ chuyên cần:  Những ngày này thời tiết tương đối ấm áp vì vậy trẻ ra tương đối đầy đủ. Toàn trường tỷ lệ chuyên cần: 92% - Riêng 5 tuổi 95-97%

2.Tình hình an ninh trật tự,an toàn giao thông, buôn bán phòng chống cháy nổ…không có giáo viên, học sinh nào vi phạm. Trong các buổi đến trường, đến lớp nhà trường nhắc nhở giáo viên quán triệt đến  100% học sinh và nhắc nhở đến phụ huynh không vi phạm những vấn đề nêu trên.

3. Việc quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Số đối tượng được giúp đỡ: 16 đ/c

- Tổng số tiền  trợ cấp          : 3.200.000đ

4. Tình hình y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhìn chung nhà trường vẫn đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà trường sạch sẽ. Thực phẩm an toàn sạch sẽ không sảy ra hiện tượng nào mất vệ sinh an toàn thực phẩm. hoặc ngộ độc thức ăn tại các nhóm lớp của nhà trường.

Trên đây là một số hoạt động trước tết của nhà trường.

                                       Nhà trường trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG MN PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:18/BC-TrMN                              Phù Vân, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

NGHỈ TÊT VÀ SAU KHI NGHỈ TẾT QUÝ TỴ 2013

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý

Thực hiện công văn số: 73/BC-PGDĐT V/v quy định nghỉ Tết Qúy Tỵ 2013 đối với học sinh ngày 28/01/2013 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý.Trường mầm non Phù Vân báo cáo một số hoạt động trong và sau khi tết của nhà trường như sau:

1. Tỷ lệ chuyên cần:  Những ngày này thời tiết tương đối ấm áp vì vậy trẻ ra tương đối đầy đủ. Toàn trường tỷ lệ chuyên cần: 90 % - Riêng 5 tuổi 95 - 97%

2.Tình hình an ninh trật tự,an toàn giao thông, buôn bán phòng chống cháy nổ…không có giáo viên, học sinh nào vi phạm. Trong các buổi đến trường, đến lớp nhà trường nhắc nhở giáo viên quán triệt đến  100% học sinh và nhắc nhở đến phụ huynh không vi phạm những vấn đề nêu trên. Đặc biệt nhà trường tổ chức cho trẻ ăn ngay khi trẻ đến trường sau khi nghỉ tết.

3. Tình hình y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhìn chung nhà trường vẫn đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà trường sạch sẽ. Thực phẩm an toàn sạch sẽ không sảy ra hiện tượng nào mất vệ sinh an toàn thực phẩm, hoặc ngộ độc thức ăn tại các nhóm lớp của nhà trường.

Trên đây là một số hoạt động trong và sau khi nghỉ tết của nhà trường.

                                       Nhà trường trân trọng cảm ơn!

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                     Nguyễn Thị Ngoan