Liên kết web

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2010-2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017 TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường Mầm non Quang Trung xây dựng kế hoạch thực hiện “3 công khai” năm học 2019 - 2020
          Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung sau

         1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu chi tài chính


Các tin khác