Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Quang Trung)/Tin tức - Sự kiện/

Cuộc thi XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Căn cứ Kế hoạch 161/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Phòng GDĐT thành phố Phủ Lý về việc triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020; 
         Căn cứ công văn số 743/KH - PGD ĐT Phủ Lý ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non"; 
         Căn cứ tình hình thực tế GDMN tại đơn vị trường mầm non Quang Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non" năm học 2017-2018. 
  Kết quả cuộc thi:
- Tổng số lớp dự thi: 9/9 lớp;  Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng hợp xếp loại:
+ Xếp loại tốt :      6 lớp       Đạt tỷ lệ   : 66,67%
+ Xếp loại khá:     3 lớp        Đạt tỷ lệ   : 33,33%
Một số hình ảnh của cuộc thi:
 
Bé vui vận động 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Bé với các trò chơi dân gian