Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Quang Trung)/Tin tức - Sự kiện/

THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

TRƯỜNG MN QUANG TRUNG CHO CÁC CON  5 TUỔI ĐI THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của các lớp :

Cô và trò lớp A5

Cô và trò lớp B5:

Cô và trò lớp C5: