Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
28/2016/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA... Chi tiết
2016-12-30
709/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành quy chế về công tác thi... Chi tiết
2016-05-17
35/2015/TT-BGDĐT
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành... Chi tiết
2015-12-31
04/VBHN-BGDĐT
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON Chi tiết
2015-12-24
Số: 99/CV-PGDĐT
V/v hoàn thiện hồ sơ truy thu BHXH của cán bộ,... Chi tiết
2014-10-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
1239/SGDĐT-MN
V/v: Đăng ký xây dựng trường mầm non đạt chuẩn... Chi tiết
2014-09-10
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
49 /2011/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi... Chi tiết
2011-10-26
01/2011/TT-BNV
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày... Chi tiết
2011-01-19
17 /2009/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non Chi tiết
2009-07-25