Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Mầm non/

Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ THANH NGHỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/ KHMN

Thanh Nghị, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016

 

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/04/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Luật hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 27/04/2006 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện luật tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Liêm về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Trường mầm non xã Thanh Nghị xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Khắc phục đẩy lùi chống lãng phí trong nhà trường, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

- Xem việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên góp phần xây dựng nhà trường là một đơn vị văn hóa.

- Gắn nhiệm vụ thực hành tiết kiệm chống lãng phí với phong trào thi đua của nghành, trong đó chú ý thực hiện tốt nhiệm vụ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước về việc thực hành Luật tiết kiệm, chống lãng phí đối với giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao trong nhà trường có trách nhiệm tiến hành rà soát những quy định về quy trình, giải quyết từng loại công việc, xác định những nội dung không phù hợp với quy định, phát sinh tiêu cực.

- Phổ biến các Nghị quyết của Đảng, văn bản Pháp luật của Nhà nước và của Ngành: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 84/2014-NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông tư số 188/2014-TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch theo tinh thần khẩn trương, cụ thể rõ trách nhiệm, thời hạn, gắn với củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp cao, có trách nhiệm với nghề nghiệp, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo việc khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt ngay tại cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường  phát hiện, tố giác và đấu tranh tham nhũng, lãng phí. Biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết sử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài sản công theo thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ Giáo dục và đào tạo- Bộ tài chính- Bộ nội vụ về việc chi tiêu ngân sách, đầu tư cơ bản, quản lý tài chính, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và công tác cán bộ.

- Tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra có trọng tâm về quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sản công, quản lý giáo dục, công tác cán bộ, kiểm tra đánh giá…để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

  1. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT, ngày 01/06/2009 của Bộ tài chính – Bộ công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:

- Tắt các thiết bị điện dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tắt đèn chiếu sáng khi người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý.

  1. Trong lĩnh vực sử dụng văn phòng phẩm

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hành chính. Thực hiện viện gửi, nhận văn bản qua email. Tận dụng tối đa tính năng, tác dụng của ứng dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm.

- Kiểm tra thường xuyên các trang vật tư thiết bị như bàn ghế, đồ dùng giảng dạy, máy móc văn phòng, thống kê hỏng hóc và đưa ra hướng giải quyết khắc phục hoặc thanh lý, tránh tình trạng để bữa bãi, lãng phí tài sản công.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra giám sát, xác minh trong việc phát hiện xử lý lãng phí.

- Công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện, xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ quan có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị do mình quản lí có tham nhũng, lãng phí tiêu cực, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực và sai phạm về chuyên môn.

- Kết hợp việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

4.     Về sử dụng tài chính

- Toàn trường thực hiện quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định tại Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 3188/QĐ-BTC ngày 14/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản đúng theo định mức, tiêu chuẩn, của từng loại tài sản, thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, dạy học có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Thanh Liêm                                                                       

- Lưu VP                                                                                            

Nguyễn Thị Lan

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm