Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Tin tức - Sự kiện/

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2015-2016

UBND HUYỆN THANH LIÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  81/PGDĐT- PC

            Thanh Liêm, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Công tác pháp chế năm học 2015- 2016

 

 

A-    CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Chỉ thị số 3131/CT- BGDĐT, ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015- 2016 của Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;

Kế hoạch số 1264/SGDĐT-PC, ngày 05/10/2015 của Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nam Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2015- 2016;

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015- 2016 của phòng Giáo dục- Đào tạo Thanh Liêm.

B- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I) Nhiệm vụ chung:

- Nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT;

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại phòng Giáo dục- Đào tạo và các đơn vị trực thuộc;

- Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục;

- Triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP, ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giai đoạn 2015- 2020,

II) Nhiệm vụ cụ thể

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế.

- Bố trí, sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm thực hiên công tác pháp chế tại phòng Giáo dục- Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc;

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do cấp, ngành tổ chức;

2. Hoạt động, tổ chức pháp chế.

a) Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham mưu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan đến lĩnh vực giáo dục;

- Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, UBND huyện; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục tại địa phương đề nghị phòng Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện ký, ban hành;

 - Tổ chức cho cán bộ, Nhà giáo, người lao động và người học tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác do ngành tổ chức, đặc biệt những văn bản có liên quan đến lĩnh vực giáo dục;

b) Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện tự kiểm tra văn bản hành chính do phòng GD&ĐT ban hành có chứa quy phạm pháp luật;

- Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp huyện ban hành;

- Báo cáo với cấp trên về kết quả kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục;

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 - Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013- 2016” được ban hành kèm theo QĐ số 1141/QBĐH ĐA ngày 29/3/2013 tới đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh,

 - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới ban hành về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vị quản lý;

*) Đối với người học: Tổ chức dạy và học kiến thưc pháp luật phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo:

+ Đối với cấp học mầm non: Đưa một số nội dung pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, biển đảo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống hỏa hoạn, thiên tai,..... vào các trò chơi ở lứa tuổi mẫu giáo, nhằm hình thành một số yếu tố tâm lý ban đầu mang tính pháp luật cho trẻ;

+ Đối với cấp Tiểu học và THCS: Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Đạo đức, giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và quá trình học tập của học sinh; Lồng ghép nội dung PCTN vào môn Giáo dục công dân. Trú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, chủ quyền biển đảo...... đặc biệt trú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh;

+ Đối với Giáo dục thường xuyên: Lựa chọn nội dung cơ bản, cần thiết, phù hợp với các chương trình và đối tượng Giáo dục thường xuyên;

*) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và lao động:

+ Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước của tỉnh, của ngành về giáo dục đào tạo như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật giáo dục, Luật bồi thường nhà nước, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật giao thông, Luật bảo vệ môi trường, Luật bình đẳng giới... Các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế thi (xét) tốt nghiệp, tuyển sinh, Văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016, nội quy, quy chế của đơn vị

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa, tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môn giáo dục công dân, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường, tổ chức “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức lấy ý kiến góp ý Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo Quyết định số 2631/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo  Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

+ Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật theo năm học; phối hợp với các đơn vị có liên quan như Công an huyện, Viện kiểm sát.... phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục;

d) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra thực hiện pháp luật và sử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại điều 16 và điều 17 Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật;;

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý chấp hành pháp luật về giáo dục của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn;

- Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo,

đ) Về công tác bồi thường của Nhà nước.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP, ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Phối hợp với phòng Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường;

- Định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương, gửi phòng tư pháp để tổng hợp báo cáo cấp trên;

e) Công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật

 - Rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Giáo dục- Đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND huyện;

- Triệt để sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan theo tinh thần Chỉ thị 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 1827/KH-UBND ngày 23/10/2012; Công văn số 1646/UBND-HCTC ngày 28/9/2012; Quyết định số 280/QĐ-SGDĐ-VP ngày 05/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế sử dụng cổng thông tin điện tử và thư điện tử trong hoạt động của ngành;

 - Chỉ đạo các trường học phân công cụ thể người phụ trách công tác pháp chế của đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính năm 2015 và giai đoạn 2014- 2016; Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại các chỉ tiêu công tác Pháp chế đối với các đơn vị trực thuộc ngay từ đầu năm học,

              3. Các biện pháp thực hiện:

- Phân công cán bộ phụ trách kiêm nghiệm công tác Pháp chế, xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế trong năm học đạt hiệu quả;

 - Phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả với các phòng ban chuyên môn có liên quan làm tốt công tác tham mưu với UBND huyện về những công tác pháp chế có liên quan đến giáo dục tại địa phương;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt việc dạy và học kiến thức Pháp luật phù hợp với từng đối tượng ở mỗi cấp học cụ thể:

          - Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của cấp và ngành;

          - Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiên pháp luật, các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đối với cơ sở giáo dục trực thuộc, xử lý nghiêm những vi phạm trong việc thực hiện chấp hành pháp luật về giáo dục trên địa bàn;

- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS thực hiện triệt để và có hiệu quả trong việc sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan đơn vị theo Quyết định số 280/QĐ-SGDĐT- VP ngày 05/3/2013 của Sở GD&ĐT ban hành quy chế sử dụng cổng thông tin điện tử  và thư điện tử trong hoạt động của ngành;

            - Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp công dân, giải quyết theo hướng dẫn của UBND huyện;

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng tủ sách dùng chung, trong đó có góc tủ sách pháp luật và nâng số lượng đầu sách hàng năm.

III) Tổ chức thực hiện

Chuyên viên phụ trách công tác pháp chế phòng Giáo dục- Đào tạo xây dựng kế hoạch năm học 2015- 2016, tham dự các lớp tập huấn về công tác pháp chế do ngành, cấp tổ chức và phổ biến kịp thời tới các cơ sở giáo dục trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cơ sở và đưa ra các tiêu chí để xét thi đua trong năm học;

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, đảm bảo đúng, đủ và kịp thời;

Trên đây là kế hoạch công tác pháp chế năm học 2015- 2016 của phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Thanh Liêm, đề nghị các trường Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện triển khai thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời về phòng Giáo dục- Đào tạo để cùng phối hợp, giải quyết./.

 

Nơi nhận                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

 - Sở GD&ĐT (để b/c) ;

- Phòng tư pháp (để p/h);

- LĐ phòng GD&ĐT;

- Các trường MN, TH và THCS;                                                                                        (đã ký)

-Website phòng GD&ĐT;

- Lưu VT,            

                                                                                      Nguyễn Đức Khánh

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm