Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Tin tức - Sự kiện/

Kế Hoạch Tổ Chức 'Ngày Pháp Luật'

  UBND HUYỆN THANH LIÊM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

       

          Số: 85/KH- PGDĐT                     Thanh Liêm , ngày 26 tháng 10 năm 2015

                  

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam” trong ngành giáo dục huyện Thanh Liêm năm 2015

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1297/KH-SGDĐT, ngày 12/10/2015 của Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nam về việc Tổ chức, thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Thực hiện  Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 23/10/2014 về việc Tổ chức, thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “ năm 2015 trên địa bàn huyện Thanh Liêm;

Phòng Giáo dục- Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức, thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 như sau:

I-  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

 1- Mục đích:

a) Tổ chức thực hiện thiết thực, có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi là Ngày Pháp luật) theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục Pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

b) Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội;

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định.... mới ban hành, liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo chuyển biến về chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn huyện.

2- Yêu cầu:

a) Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn;

b) Ngày pháp luật được tổ chức sâu rộng, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Xác định các hoạt động triển khai phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ về xây dựng và thi hành pháp luật của địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị;

c) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 và năm 2014, khắc phục những hạn chế, thu hút sự tham gia tích cực của tất cả các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện;

          II- CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2015 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1- Chủ đề:

          “ Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

         

2- Khẩu hiệu

          - “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”;

          - “ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

          - “ Tuân theo Hiến pháp, Pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

- Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và Pháp luật”;

- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và Pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành Pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;

          Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

          III- THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

          1- Thời gian.

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2015 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 09/11/2014.

2- Nội dung:

          a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          b) Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật;

c) Các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật;

d) biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật;

          3- Hình thức:

          a) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, do Bộ, ngành, địa phương phát động;

b) Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, nhất là mạng lưới truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này;

c) Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, bano, băng dôn, cờ... ở đơn vị hành chính, trường học; chú ý lựa chọn khẩu hiệu phù hợp;

d) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức thích hợp như: Giáo dục chính khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm cho học sinh;

e) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

g) Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở;

h) Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các phong trào, Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

i) Kết hợp phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

IV-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trên cơ sở nội dung quy định tại phần III của Kế hoạch này, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện với hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

2- Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị từ ngày 02 tháng 11 năm 2015 đến hết ngày 09/11/2015;

3- Xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật gửi về phòng Giáo dục- Đào tạo qua bộ phận Tổ chức cán bộ (đ/c Bính nhận) bằng văn bản và qua Email (Dvbinh66pgd@hanam.edu.vn) trước ngày 11/11/2015 để phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo cấp trên

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Thanh Liêm đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về phòng Giáo dục- Đào tạo (qua bộ phận TCCB) để phối hợp giải quyết./. 

Nơi gửi:                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT Hà Nam (để b/c);                                                                       

- UBND huyện Thanh Liêm (để b/c);                                                                       

- Lãnh đạo Phòng (để chỉ đạo);                                                                   

- Các trường MN, TH và THCS (để thực hiện);                                                                                       

- Lưu :VT.                                                                                                                                                              (đã ký)

 

 

                                                                                               Nguyễn Đức Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm