Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Công nghệ thông tin/

Kế hoạch ứng dụng CNTT

PHÒNG GD & ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG MN XÃ THANH NHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /QĐ-MNTN

Thanh Nghị, ngày 03 tháng 10 năm  2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin

Năm học: 2016 - 2017

 

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH NGHỊ

 

Căn cứ công văn số 1406/SGD&ĐT-CNTT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016 - 2017;

Căn cứ kế hoạch số 98/KH-PGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm về công tác công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017 của Trường Mầm non xã Thanh Nghị, gồm có các bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công công việc cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường năm học 2016 - 2017.

Điều 3. Các cá nhân có tên trên và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3( để thực hiện);

- Lưu: VT,

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2015 - 2016

( Kèm theo QĐ số:     /QĐ-MN  ngày 03 tháng 10 năm 2016)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Phân công trách nhiệm

1

Nguyễn Thị Lan

Hiệu trưởng

Trưởng ban

- Phụ trách chung.

- Trưởng ban biên tập Website.

2

Lại Thị Phượng

Phó hiệu trưởng

Phó ban

- Phụ trách UDCNTT trong nuôi ăn bán trú.

3

Vũ Thị Thảo

Tổ trưởng tổ MG

 Ủy viên

- Phụ trách UDCNTT trong dạy học.

4

Trần Thị Phương

Kế toán

Uỷ viên

- Phụ trách UDCNTT trong văn phòng.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

PHÒNG GD – ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG MN XÃ THANH NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-MNTN

Thanh Nghị, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Công tác công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

 

 
 

 

 

 

Căn cứ công văn số 1406/SGD&ĐT-CNTT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016 - 2017;

Căn cứ công văn số 16/GDĐT-CNTT ngày 16 tháng 08 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm về việc chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học mới 2016 - 2107;

Căn cứ kế hoạch số 98/KH-PGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm về công tác công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017;

Căn cứ hướng dẫn số 99/PGD&ĐT-CNTT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016 - 2017;

Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học và đặc điểm tình hình năm học 2016 – 2017 trường mầm non xã Thanh Nghị lập kế hoạch về nhiệm vụ CNTT như sau:

I. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

1. Thuận lợi

          - Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở giáo dục đào tạo Hà Nam, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm, và các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương.

- Đội ngũ cán bộ, GV, NV có trách nhiệm trong công việc; tỷ lệ GV đạt chuẩn cao.

- HS cơ bản ngoan, biết nghe lời thầy cô.

- Nhiều PHHS nhiệt tình, có trách nhiệm với con em mình và nhà trường.

2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế.

- Tổng số máy vi tính đang được sử dụng: 05 chiếc

Trong đó:

+ Số máy vi tính phục vụ học tập: 02 chiếc

+ Số máy vi tính phục vụ quản lý: 03 chiếc

+ Số máy vi tính kết nối Internet: 05 chiếc

- Một số giáo viên tuổi đã cao còn hạn chế trong việc ứng dụng CNTT vào công tác dạy học.

- Một số giáo viên chưa có hòm thư điện tử để trao đổi thông tin với nhà trường.

II. Mục tiêu ứng dụng và phát triển CNTT năm học 2016 -2017

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ vai trò quan trọng trong việc sử dụng mạng Internet và các phương tiện nghe nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường.

- 100% cán bộ, giáo viên có địa chỉ email và thường xuyên sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc giảng dạy, quản lý.

- 100% CB, GV ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.

- 100% giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính.

III. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện

1. Công tác chỉ đạo

- Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, của UBND thành phố và các cấp ngành liên quan công nghệ thông tin và nhiệm vụ CNTT trong hội đồng liên tịch, Ban Chỉ đạo và hội đồng sư phạm.

- Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 của nhà trường (Kèm QĐ và phụ lục danh sách Ban chỉ đạo).

- Họp Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.

- Triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 trong hội đồng sư phạm. Tuyên truyền về tầm quan trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.

2. Ứng dụng CNTT

* Về cán bộ quản lý :

 

- Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng và khai thác mạng Internet vào công tác quản lý, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý Pmis, Vemis, phần mềm phổ cập, phần mềm dinh dưỡng, phần mềm kiểm định chất lượng…

- Phân công đ/c Lại Thị Phượng – Phó hiệu trưởng phụ trách phần mềm quản lý nuôi ăn bán trú.

- Cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng các phần mềm. Thực hiện tổ chức bồi dưỡng CNTT cho 100% đội ngũ cán bộ giáo viên trở lên biết soạn giảng giáo án và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy cập dữ liệu vào giảng dạy.

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu trên trang Website của nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường quản lý trang Website của trường.

* Về giáo viên :

 

 

- Phân công đ/c Vũ Thị Thảo – Tổ trưởng tổ mẫu giáo phụ trách hướng dẫn giáo viên tự học chương trình sử dụng máy tính đơn giản và ứng dụng soạn giáo án bằng máy tính ;

 

- Phát động trong đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ tự học máy tính, giúp đỡ các đồng chí lớn tuổi học máy tính và sử dụng mạng Internet vào giảng dạy .

- 100% giáo viên biết sử dụng máy vi tính để soạn giáo án, thiết lập các hòm thư điện tử để trao đổi các thông tin cần thiết với nhà trường, cập nhật thường xuyên thông tin trên hệ thống Website của nhà trường nói riêng và cộng đồng mạng nói chung.

3. Giải pháp thực hiện

          3.1 Thiết lập hệ thống Email trong nhà trường:

- Tăng cường sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc hành chính và giảng dạy.

- Ban giám hiệu trao đổi, bàn bạc công việc chủ yếu qua Email. Hạn chế họp hành và phát hành văn bản bằng giấy.

- Hỗ trợ tạo địa chỉ email cho giáo viên để được thường xuyên sử dụng và thông tin liên lạc.

          3.2. Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến theo mô hình dịch vụ phần mềm trong quản lý và điều hành giáo dục

- 50% GV đều có kho dữ liệu về giáo án điện tử riêng đảm bảo số l­ượng từ 3 đến 5 tiết /1 học kỳ/ 1 giáo viên.

- Cập nhật th­ường xuyên các học liệu trên mạng Internet về giáo dục, mạng Internet của Phòng GD&ĐT, chỉnh sửa, kiểm duyệt và bổ sung làm dữ liệu nguồn của nhà trư­ờng.

- Th­ường xuyên nhận và gửi thông tin về các hoạt động của nhà trư­ờng và kết quả đạt được của trường qua trang Website của nhà trư­ờng.

- Hướng dẫn phổ biến cho cán bộ, giáo viên khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website:

+ Bộ GD&ĐT: Tại địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn

+ Sở GD&ĐT Hà Nam: Tại địa chỉ http://.hanam.edu.vn

+ Phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm: Tại địa chỉ http://thanhliem.edu.vn

+Trường mầm non xã Thanh Nghị: Tại địa chỉ: www.hanam.edu.vn/mnthanhnghi

Và các địa chỉ:

Cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản điều hành quản lý giáo dục: http//vanban.moet.gov.vn

+ Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục ( Bao gồm thủ tục ở cấp Bộ, Sở, Trường): http:// cchc.moet.gov.vn

+ Bộ phận văn phòng trường sử dụng hệ thống thông tin quản lý điều hành.

- Củng cố lại Ban quản lý và điều hành website nhà trường.

- Phân công công việc cụ thể cho các thành viên phụ trách các mảng thông tin trên Website và thường xuyên cập nhật nội dung.

- Mỗi tháng mỗi bộ phận có ít nhất 1 bài đăng trên Website của trường

- Động viên các cô giáo trong trường có khả năng, năng lực cùng tham gia vào công tác viết bài.

- Hướng dẫn và phổ biến rộng rãi cho các cô giáo và nhân viên trong trường biết và khai thác các thông tin trên hệ thống Website.

Ngoài ra, thông qua các cổng thông tin trên, các cô giáo có thể hợp tác, chia sẻ, cung cấp thêm những nguồn thông tin về các mặt giáo dục làm phong phú thêm và đa dạng về các lĩnh vực giáo dục, góp phần làm tăng tính hấp dẫn cho tài liệu dùng chung của ngành.

3.3. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học:

- Hướng dẫn cho GV tự triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy học.

- Động viên giáo viên tự học công nghệ thông tin để từng bước soạn bài trên máy tính. Mỗi giáo viên phải có ít nhất 1 bài giảng trình chiếu. Động viên các cô giáo sử công nghệ thông tin trong thao giảng, trong báo cáo chuyên đề.

- Tổ chức Hội thi Bài giảng trình chiếu cấp trường theo kế hoạch năm học.

3.4. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng.

- Công khai thủ tục hành chính trên website trường để giáo viên và phụ huynh tìm hiểu.

- Công khai toàn bộ các kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trên website.

- Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề ...

- Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ,

- Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, quản lý các mặt hoạt động mà mình phụ trách. Sử dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý nhân sự, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành đồng thời cập nhật và báo cáo thường xuyên.

- Cập nhật thông tin qua cổng thông tin nội bộ.

- Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải sử dụng hệ thống email để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các phần mềm kế toán, phần mềm Nutrikits tính khẩu phần ăn cho trẻ, phần mềm phổ cập giáo dục mầm non, sử dụng phần mềm trong quản lý giáo dục.

3.5. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo phương thức mới qua mạng giáo dục.

- Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng.

- Cần kiểm tra kiến thức và kỹ năng về CNTT bằng khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế; không áp dụng theo hình thức kiểm tra có hay không có chứng chỉ Tin học.

3.6. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT của trường:

Củng cố hệ thống kết nối Internet.

- Xây dựng qui chế qui định về việc sử Internet trong nhà trường

- Tăng cường đầu tư mua sắm các phần mềm hỗ trợ dạy học.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện nghe nhìn cho các lớp.

- Khuyến khích giáo viên tự trang bị Laptop và hòa mạng phục vụ cho việc dạy học.

4. Tổ chức thực hiện

- Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị.

- Bộ phận chuyên môn trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với BGH, Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những thầy cô giáo thực hiện tốt và nhắc nhở những cô giáo chưa thực hiện.

IV. Kiến nghị, đề xuất

          - Hiện tại cơ sở hạ tầng CNTT của đơn vị còn hạn chế, hệ thống máy tính phục vụ học tập và quản lý đã  xuống cấp cần phải thay thế và tăng trưởng trong những năm tiếp theo. 

- Kiến nghị: Các cấp lãnh đạo cần quan tâm đầu tư kinh phí thêm cho cơ sở hạ tầng CNTT, bồi dưỡng tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học.

- Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của trường Mầm non xã Thanh Nghị. Toàn trường xác định đây là một việc làm hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ năm học 2016 – 2017./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm