Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Mầm non/

Kế hoạch huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo năm học 2019-2020

 

PHÒNG GD VÀ ĐT THANH LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ THANH NGHỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 61/ KH- MNTN

Thanh Nghị, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo năm học 2019-2020

 

                      Kính gửi:  Phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm

          Căn cứ vào văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ vào kế hoạch số 511/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm về kế hoạch huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ở các trường mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn xã Thanh Nghị và cơ sở vật chất của nhà trường;

Căn cứ chỉ tiêu giao kế hoạch phát triển năm học 2019-2020, Trường mầm non xã Thanh Nghị xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo năm học 2019 – 2020 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

     - Trẻ mầm non được chăm sóc giáo dục theo đúng Điều lệ trường mầm non do Bộ GD&ĐT quy định.

- Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các bậc phụ huynh học sinh cho con học trường mầm non.

     - Công tác tuyển sinh được đảm bảo theo đúng công văn hướng dẫn của phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm.

     - Vận động trẻ ra lớp, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch phát triển năm học 2019– 2020 đã được duyệt.

     - Huy động và phân bố trẻ theo đúng độ tuổi vào các nhóm lớp.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Đối tượng huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

- Chuyển lớp: Nhà trường chuyển lớp cho các trẻ lớp 2 tuổi; 3 tuổi; 4 tuổi hiện đang học tại trường.

- Tuyển sinh mới: Tất cả các cháu từ 1 tuổi đến 5 tuổi (24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi) có hộ khẩu và cư trú tại xã Thanh Nghị.

2. Thời gian huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

- Đợt I: Từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 30/8/2018.

- Tiếp tục duy trì huy động trẻ ra lớp trong các tháng của năm học đối với trường hợp trẻ chưa ra lớp.

3. Địa điểm tuyển sinh: Tại phòng hành chính của nhà trường.

4. Hồ sơ của trẻ:

- Đơn xin học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.

5. Tổ chức tuyển sinh:

      - Kiểm tra đơn xin vào học.

      - Kiểm tra đối chiếu giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (hoặc các giấy tờ có liên quan xác nhận nơi cư trú tại địa bàn).

      - Đối chiếu thông tin cá nhân của trẻ với hồ sơ phổ cập của nhà trường do giáo viên đi điều tra.

      - Ban tuyển sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển sinh để duyệt với phòng GD&ĐT theo đúng lịch.

6. Thành phần duyệt: Hội đồng huy động huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo của nhà trường thành lập theo quyết định số 60/QĐ-TrMN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của trường mầm non xã Thanh Nghị.

III. Công việc cụ thể:

1. Họp Hội đồng huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cấp trường:

Triển khai kế hoạch số 511/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Liêm về công tác huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo năm học 2019-2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển của phòng GD&ĐT huyện cho nhà trường, phân công việc cho các thành viên trong Hội đồng huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo của nhà trường

2. Thông báo huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

Hội đồng huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thống nhất ra thông báo tuyển sinh gửi UBND xã và các thôn xóm, thông báo trên đài phát thanh của xã Thanh Nghị, tới toàn thể nhân dân trên địa bàn xã để mọi người nắm được kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non. Công bố công khai Kế hoạch tuyển sinh trên trang Website của nhà trường.

3. Huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

Làm thủ tục tuyển sinh đối với cháu mới chưa có hồ sơ, chuyển lớp đối với cháu đang học tại trường của năm học trước đã có hồ sơ.

4.  Thời gian cụ thể:

- Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/8/2019 tiếp nhận hồ sơ (đối với cháu mới), làm thủ tục chuyển lớp(đối với cháu cũ), duyệt tuyển sinh tại trường.

       - Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 31/8/2019 hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm.

Trên đây là kế hoạch huy động trẻ ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo của trường mầm non xã Thanh Nghị năm học 2019– 2020./.

 

                                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTUYỂN SINH

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Phạm Thị Huệ

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm