Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Mầm non/

Kế hoạch chuyên đề tháng 2

UBND HUYỆN THANH LIÊM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH - PGDĐT

Thanh Liêm, ngày …. tháng 02  năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề “Tạo hình” cấp học mầm non huyện Thanh Liêm

 năm học 2018 - 2019

 

 

 

Thực hiện hướng dẫn số 1521/SGDĐT - GDMN ngày 12/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019;

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-PGDĐT-GDMN của phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Liêm về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019;

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động  giáo dục trong các trường mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyên đề “Tạo hình” cấp huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

trong tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các trường mầm non;

- Tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên được học tập, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện, tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

- Từng bước nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non trong huyện.

2. Yêu cầu

- Nội dung của 2 hoạt động “Tạo hình” (theo mẫu và theo đề tài) phải trong chủ đề giáo dục đang thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành;

- Nội dung của hoạt động đảm bảo về phương pháp, hình thức tổ chức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

- Các đơn vị cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự chuyên đề phải tham gia đầy đủ nghiêm túc, phải ghi chép được nội dung của hoạt động và có ý kiến cụ thể từng nội dung của hoạt động sau khi hoạt động dạy kết thúc.

II.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG  

1. Thời gian: ½ ngày, từ 7h30 phút ngày 27/02/2019 (thứ 4)

2. Địa điểm: Trường mầm non xã Thanh Hương

3. Thành phần

 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động giáo dục, tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ và mẫu giáo của 17 trường mầm non.

4. Nội dung

- Thực hiện chuyên đề “ Tạo hình” đối với độ tuổi mẫu giáo.

+Tổ chức 2 hoạt động giáo dục: Hoạt động Tạo hình theo mẫu; hoạt động Tạo hình theo đề tài;

+ Tổ chức thảo luận, rút kinh nghiệm về 02 hoạt động giáo dục minh họa;

+ Kết luận định hướng thực hiện chuyên đề nói chung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Bộ phận mầm non - Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chuẩn bị nội dung, chủ trì buổi chuyên đề;

- Chịu trách nhiệm dự trù kinh phí, chỉ đạo trường mầm non Thanh Hương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị; chỉ đạo trường mầm non xã Thanh Hương, trường mầm non xã Liêm Cần chuẩn bị tổ chức hoạt động “Tạo hình” minh họa.

2. Các trường mầm non

2.1.Trường mầm non xã Thanh Hương

- Trường mầm non xã Thanh Hương giúp phòng GDĐT chuẩn bị sơ sở vật chất và các điều kiện khác:

+ Chuẩn bị 02 phòng học để tổ chức 02 hoạt động giáo dục;

+ Chuẩn bị số trẻ đảm bảo ít nhất 25 trẻ/ lớp (đối với độ tuổi 4 - 5 tuổi);

+ Chuẩn bị số trẻ đảm bảo ít nhất 30 trẻ/ lớp (đối với độ tuổi 5 - 6 tuổi);

+ Chuẩn bị nơi để xe, khu vệ sinh, môi trường giáo dục đảm bảo, an toàn,…;

+ Chuẩn bị phòng hội thảo đủ cho 75 người dự ( liên hệ UBND xã Thanh Hương mượn phòng hội trường của UBND xã);

+ Chuẩn bị âm thanh, loa máy, micro không dây (2 chiếc);

+ Chuẩn bị chu đáo 01 hoạt động giáo dục “Tạo hình” theo đề tài ( độ tuổi 4 - 5 tuổi) và gửi giáo án (bản mềm) qua E mail đ.c Đoàn Thị Cần, đ.c Nguyễn Thị Hợp chậm nhất vào sáng ngày 20/02/2019.

2.2. Trường mầm non xã Liêm Cần

+ Chuẩn bị chu đáo 01 hoạt động giáo dục “Tạo hình” theo mẫu ( độ tuổi 5 - 6 tuổi) và gửi giáo án (bản mềm) qua E mail của các đ.c Đoàn Thị Cần, đ.c Nguyễn Thị Hợp chậm nhất vào sáng ngày 20/02/2019.

2.3. Các trường mầm non

+ Bố trí, sắp xếp để CBQL, GV đi dự đúng, đủ thành phần;

+Nghiên cứu giáo án tổ chức hoạt động “Tạo hình” theo mẫu và theo đề tài của trường mầm non Thanh Hương, trường mầm non Liêm Cần; dự giờ rút kinh nghiệm;

+Chuẩn bị ý kiến phát biểu về thực hiện chuyên đề “ Tạo hình” nói chung;

+ Yêu cầu các trường đi dự in giáo án của 2 trường để làm căn cứ rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

-Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Các trường MN;

- Lưu: VT.

 

 

               KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký)

 

                                                                                  

                                                                                       Trần Thị Phương

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm