Tin tức Phát huy tính sáng tạo trong dạy học

Số: 08/KH-TrMN

09/10/2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC: 2016 – 2017

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018

01/08/2017

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018

Kế hoạch ứng dụng CNTT

14/04/2017

KẾ HOẠCH Công tác công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

Thông báo tuyển sinh

21/02/2017

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam liên kết với các Trường Đại học; Cao đẳng; Trung cấp tuyển sinh và đào tạo các lớp:

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

21/07/2016

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Thông tư về công nghệ thông tin

13/04/2016

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

30/03/2016

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. - Khắc phục đẩy lùi chống lãng phí trong nhà trường, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục.

Rèn tính mạnh rạn cho trẻ mầm non

26/11/2015

Ren tính mạnh rạn cho trẻ mầm non

Phát huy tính sáng tạo trong dạy học

26/11/2015

Phát huy tính sáng tạo trong dạy học mầm non

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
điệu nhảy dân vũ
Ngày hội khai trường