• Địa chỉ: Trường mầm non Thanh Nghị
  • Email: mnthanhnghi.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0918085935
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Lan
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: mnthanhnghi.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0918085935
2
Họ tên: Lại Thị Phượng
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Email: laithiphuong1973@gmail.com
Điện thoại: 0978772930
3
Họ tên: Vũ Thị Thảo
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: vuthao4884@gmail.com
Điện thoại: 0972220351