Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
2164/SGDĐT-CTTT
Công văn về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em... Chi tiết
2018-12-18
375/SGDĐT-TCCB
Về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Chi tiết
2018-03-22
Số 95/KH-GDMN
Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường... Chi tiết
2017-11-18
Số: 86/KH- PGDĐT
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện: “ Ngày pháp luật... Chi tiết
2017-10-05
92/PGDĐT
Tăng cường dịch phòng, chống sốt xuất huyết Chi tiết
2017-09-01
1227/SGDĐT-KHTC
Về việc thực hiện các khoản thu, góptrong các cơ sở... Chi tiết
2017-08-30
1074/SGDĐT-TCCB
Về việc tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017 Chi tiết
2017-08-01
Số: 62/KH-PGDĐT
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-CĐGD ngày 19/7/2017 của... Chi tiết
2017-07-30
Số: 77KH-CĐGD
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về tấm gương nhà... Chi tiết
2017-07-19
46/KH-CĐGD
KẾ HOẠCH Chăm lo cho nhà giáo và người lao... Chi tiết
2016-12-16
1607/SGDĐT-GDMN
Công văn về việc tôn vinh tấm gương nhà giáo trong sự... Chi tiết
2016-11-01
99 /PGD&ĐT-CTTT
Căn cứ công văn số 1406 /SGD&ĐT-CNTT, ngày 23 tháng 9... Chi tiết
2016-09-29
88/PGDĐT-PC
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-27
322/SGDĐT-TCCB
Về việc thời gian mở các lớp bồi dưỡng Tiếng anh,... Chi tiết
2016-03-18
2539/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện đề án 'Tăng cường giáo dục... Chi tiết
2015-11-26
1522/SGDĐT-KTKĐCLGD
Về việc tăng cường sư dụng phần mềm kiểm định... Chi tiết
2015-11-26
30/CĐN
Về việc cung cấp danh sách học sinh cần được hỗ trợ Chi tiết
2015-11-23
1416/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ... Chi tiết
2015-11-06
Số: 85/KH- PGDĐT
Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa... Chi tiết
2015-10-26
Số: 81/PGDĐT- PC
KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2015- 2016 Chi tiết
2015-10-19
Số:28/HD-LĐLĐ
Xây dựng mô hình 'Dân vận khéo' Chi tiết
2015-09-25
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ... Chi tiết
2015-05-30
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ... Chi tiết
2015-03-16
99/tccb
công văn truy thu BHXH Chi tiết
2014-10-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25