Giới thiệu

Quá trình thành lập và phát triển cuả trường

trường mn thanh phong được thành lập từnăm 1986 đến nay là được 28 năm.