Phòng ban trực thuộc

  • Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: thanhsonc0kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513535203
TT Thông tin
1
Họ tên: Lại Thị Ngà
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: thanhsonc0kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01654160508
2
Họ tên: Phạm Thị Lương
Vị trí: Phó Hiệu Trưởng
Email: thanhsonc0kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0973157409
3
Họ tên: Nguyễn Thị Duyên
Vị trí: Phó Hiệu Trưởng
Email: thanhsonc0kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0974603923