Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
190/PGDĐT-TCCB
Nâng bậc lương thường xuyên, PCTNVK, PCTN học kỳ 1 năm... Chi tiết
2017-05-04
259/UBND-NV
Triển khai nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp... Chi tiết
2017-05-03
87/KH-MNTS
Kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-24
80/KH-MNTS
Kế hoạch về việc quản lý và sử dụng đồ dùng đồ... Chi tiết
2016-09-22
82/KH-MNTS
Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai... Chi tiết
2016-09-22
75/KH-MNTS
Kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh năm học 2016... Chi tiết
2016-09-20
75/KH-MNTS
Kế hoạch phòng cháy chữa cháy và bảo vệ cơ quan an an... Chi tiết
2016-09-20
72/KH-MNTS
Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-14
69//KH-MNTS
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-08
1812/SGDĐT-MN
v/v thực hiện chuyên đề ' Nâng cao chất lượng... Chi tiết
2014-12-17
1672-SGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm... Chi tiết
2014-11-24
6339/BGDDT-KTKDCLGD
V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường... Chi tiết
2014-11-05
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
Số: 1229/SGDĐT-PC
Công tác pháp chế năm học 2014-2015 Chi tiết
2014-09-09
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
số 1163/SGDĐT-MN
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm... Chi tiết
2014-08-27
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
1007/KTKĐCLGD-KĐPT
V/v xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu... Chi tiết
2011-12-21
Số: 71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV
Hướng dẫn địnhmức biên chế sự nghiệp trong các cơ... Chi tiết
2011-11-28
Số: 55/ 2011/TT-BGDĐT
Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Chi tiết
2011-11-22
Số : 16/2011/TT-BGDĐT
Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi... Chi tiết
2011-04-13
Số: 23 /2010/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm... Chi tiết
2010-07-22
Số: 13 /2010/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, ... Chi tiết
2010-04-15