Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
19/KH - MNTT
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2020 Chi tiết
2020-02-11
17/KH-MNTT
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 Chi tiết
2020-02-10
18/KH-MNTT
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 Chi tiết
2020-02-10
15/KH-MNTT
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp... Chi tiết
2020-02-07
08/BC-MNTT
Báo cáo Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính... Chi tiết
2020-01-10
04/BC-MNTT
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm... Chi tiết
2020-01-08
06/BC-MNTT
Báo cáo sơ kết công tác pháp chế học kỳ I năm học... Chi tiết
2020-01-08
174/KH-MNTT
Kế hoạch tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện chuyên... Chi tiết
2019-12-19
139/KH-MNTT
Kế hoạch Tổ chức phục vụ thư viện lưu động trong... Chi tiết
2019-10-16
125/Kh-MNTT
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-10-04
107/KH-MNTT
Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao... Chi tiết
2019-09-17
108/QĐ-MNTT
Quyết định Về việc Ban hành quy chế làm việcCủa... Chi tiết
2019-09-17
100/BC-TrMNTT
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển... Chi tiết
2019-09-13
85/KH-TrMNTT
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án Dạy và... Chi tiết
2019-08-21