Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
04/BC-TrMN
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC CNTT NĂM HỌC 2017-2018 Chi tiết
2018-01-24
03/BC-TrMN
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC... Chi tiết
2018-01-05
02/BC-TrMN
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GDMN SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Chi tiết
2018-01-03
01/BC-TrMN
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC... Chi tiết
2018-01-02
40/KH - MNTT
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2017 Chi tiết
2017-11-29
38/KH - MNTT
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 Chi tiết
2017-10-27
29/KH - MNTT
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỰ LÀM... Chi tiết
2017-10-04
28/KH - MNTT
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP... Chi tiết
2017-10-04
22 / KH -MNTT
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 Chi tiết
2017-10-01
21/KH-TrMN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-... Chi tiết
2017-10-01
20/KH-MNTT
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM... Chi tiết
2017-09-20
19/KH-MNTT
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM... Chi tiết
2017-09-19
16/ KH - MNTT
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09/2017 Chi tiết
2017-09-01
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15