• phòng hiệu trường của nhà trường
  • Địa chỉ: Hai bà Trưng- Phủ Lý
  • Email: mnthanhtuyen@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 01686094796
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Vụ
Vị trí: Hiệu trương
Email: mnthanhtuyen@phuly.edu.vn
Điện thoại: 01686094797