Giới thiệu

BAO CAO THANH TICH NHA TRUONG

PHÒNG GD & ĐT - TP PHỦ LÝ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG MN TIÊN HIỆP                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

                                                                                                                            Phủ Lý, ngày 10  tháng 5  năm 2013

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”

và giấy khen của Sở giáo dục đào tạo Hà nam

 

Tập thể đề nghị:   Trường mầm non Tiên Hiệp

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình:

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Quy mô đơn vị :  Trường có 9 nhóm lớp, số trẻ ra lớp 238 cháu

+ Số tổ chuyên môn:  3 tổ

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 19 đồng chí

+ Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: 19/19 đ/c đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn

+ Các tổ chức đoàn thể : Nhà trường có chi bộ Đảng gồm 10 đảng viên;  1 tập thể công đoàn và 1 chi đoàn thanh niên.

2. Chức năng nhiệm vụ:  Nuôi dưỡng , chăm sóc, giáo dục trẻ.

II- TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐÃ  ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2012-2013

1.     Công tác tham mưu:

  - Trường tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tuyên truyền, vận động phụ huynh đóng góp nguồn kinh phí để xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng và đồ chơi cho các lớp.

Tổng kinh phí đầu tư là: 151.500.000 đ

.Trong đó:  Mua sắm trang thiết bị :113.000.000đ, cải tạo khu vệ sinh, mua đò dùng đồ chơi theo thông tư 34/BGD cho các lớp trị giá 38.500.000 đ 

2. Kết quả đạt được: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo, chỉ tiêu phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

a. Quy mô phát triển:

            - Toàn trường có:9nhóm lớp.Tổng số trẻ ra lớp 238/291 đạt  82 % kế hoạch.

          + Nhà trẻ: 3 nhóm : 37/240 đạt 15,41 %  dân số độ tuổi.

          + Mẫu giáo:  6 lớp 202 / 210 cháu đạt  96 % dân số độ tuổi.

          - Tỷ lệ chuyên cần : 93,5 %, vượt kế hoạch đề ra.

b. Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàncho trẻ:

  + 100% trẻ  đến trường được nuôi ăn bán trú.

- 100% số trẻ được cân, đo theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ phát triển.

+  Số trẻ cân nặng bình thường 210/2018 cháu đạt 96,3

+ Số trẻ suy dinh dưỡng vừa 8/218  cháu đạt 3,7 %.  không có trẻ suy dinh dưỡng nặng

+ Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm 5,4 % so với  đầu năm học, giảm 1% so với năm học trước

- 100% trẻ đến lớp được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm.

+ Số trẻ không mắc bệnh: 196/218 cháu đạt 90 %.

+ Số trẻ mắc bệnh: 20/196 cháu chiếm 10 % (chủ yếu là sâu răng).

c. Chất lượng giáo dục trẻ :

   - 100% các nhóm, lớp thực hiện đúng theo chương trình giáo dục mầm non  do Bộ và vụ giáo dục Mầm non ban hành,

- Nhà trẻ : 100% trẻ đạt yêu cầu trong đó khá giỏi đạt  71%.

 - Mẫu giáo : 100% trẻ đạt yêu cầu trong đó khá giỏi đạt  86 %.

     + Riêng cháu 5 tuổi : 100% đạt yêu cầu trong đó khá giỏi đạt 90 %.

 d. Chất lượng  đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Kết quả:

  + Xếp loại xuất sắc :… /19 đ/c đạt … %.

  + Xếp loại khá :…. /19 đ/c đạt  %.

  + Xếp loại TB  :   /19 đ/c đạt   %.

         + Có 14/ 19 CB,GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đạt 73,68 %

         + Có 2/19 CB,GV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đạt 10,52 %

3. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; Các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

a. Những biện pháp  đạt được thành tích.

          - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục Mầm non cho các bậc phụ huynh học sinh có con trong độ tuổi mầm non trên địa bàn xã đến trường.

         - Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ giáo dục trẻ để thu hút trẻ đến trường.

         - Điều tra phổ cập chính xác và giao số lượng cụ thể cho từng nhóm lớp để giáo viên có kế hoạch huy động trẻ ra lớp, ký cam kết trách nhiệm đưa vào chỉ tiêu xếp loại thi đua trong tháng.

- Phân công giáo viên phụ trách các nhốm lớp phù hợp với trình độ năng lực của từng người.

          - Động viên khuyến khích cán bộ giáo viên tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

          b. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường thường xuyên, thiết thực có hiệu quả.         

- Nhà trườngtích cực vận động cán bộ giáo viên  tham gia các phong trào

hội giảng, hội học, phong trào làm đồ dùng đồ chơi, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm.

  - Hội giảng cấp trường :  Xếp loại khá,  giỏi : 11/15 đạt 73,33%

 

                  

 

 

PHÒNG GD& ĐT PHỦ LÝ

(ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)