Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
BÁO CÁO SAU TẾT
BÁO CÁO SAU TẾT Chi tiết
2018-02-21
Báo cáo trước tết và lịch trực tết
Báo cáo trước tết và lịch trực tết Chi tiết
2018-02-12
Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường
Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường Chi tiết
2018-01-15
Báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020
Báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 Chi tiết
2018-01-10
Báo cáo công tác tháng 12/2017
Báo cáo công tác tháng 12/2017 Chi tiết
2017-12-20
Danh sách hiến máu nhân đạo năm 2018
Danh sách hiến máu nhân đạo năm 2018 Chi tiết
2017-12-08
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Chi tiết
2017-11-21
Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường
Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường Chi tiết
2017-11-13
Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'
Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường... Chi tiết
2017-11-10
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07