Phòng ban trực thuộc

  • Công đoàn Trường mầm non Tiên Ngoại
  • Địa chỉ: Thôn Minh-Tiên Ngoại-Duy Tiên
  • Email: mntienngoaidt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01272228237
TT Thông tin