Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 2323/KH-UBND
KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23... Chi tiết
2016-10-03
Số :225/QĐ-TTg
Phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai... Chi tiết
2016-02-04
QD UBND
Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng... Chi tiết
2015-04-25
Số:11/BC-TrMn
Báo cáo tình hình giáo dục mầm non cuối năm học... Chi tiết
2015-04-25
Số:12/TTr-UBND
Đề nghị kiểm tra công nhận trường mầm non đạt... Chi tiết
2015-04-25
Số 12/TTr-UBND
Kiểm tra công nhận công tác phổ cập giáo dục mầm non... Chi tiết
2015-04-14
Số 16/QĐ-UBND
Thành lập tự kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập... Chi tiết
2015-04-09
Số:1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
Số 1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
Số 1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
Số 4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
Số 1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
Số 1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
Số 1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
Số 1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
Số 1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
Số 25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Số 05/2014/TT-BTP
Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và... Chi tiết
2014-02-07
Số: 48/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... Chi tiết
2013-05-14
Số :63/2010/NĐ-CP
Về kiểm soát thủ tục hành chính Chi tiết
2010-06-08