Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 26/2018/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy định giá giá giáo viên theo chuẩn... Chi tiết
2018-10-08
Số 25/2018/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường... Chi tiết
2018-10-08
Số 19/2018/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng... Chi tiết
2018-08-22
Số 06/2018/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA ĐỐI... Chi tiết
2018-01-05
Số 36/2017/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI... Chi tiết
2017-12-28
Số 19/2016/TT-BYT
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC... Chi tiết
2016-06-30
Số 04/VBHN-BGDĐT
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON năm 2015... Chi tiết
2015-12-24
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Số: 20/2014/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Chi tiết
2014-03-24
1700/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non... Chi tiết
2012-03-26
630/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng... Chi tiết
2012-02-16
Số: 55/ 2011/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học... Chi tiết
2011-11-22
3619/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non... Chi tiết
2011-06-02