• Địa chỉ: Trường Mầm non Tiên Tân
  • Email: Mntientan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0985709768
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nguyenthithuha1976pl@gmail.com
Điện thoại: 0985709768
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: nguyenthihanh1976pl@gmail.com
Điện thoại: 0971609571
3
Họ tên: Nguyễn Thị Tâm
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: nguyenthitam1976pl@gmail.com
Điện thoại: 01639271980