Liên kết web

Công khai theo TT09

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ TIẾN THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   

   Số     /TT-TrMN                               Tiến Thắng, ngày 15  tháng 9  năm 2016

 

TỜ TRÌNH

V/v thu các khoản đóng góp theo quy định và các khoản thu thỏa thuận khác để hỗ trợ, phục vụ hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Năm học 2016 - 2017.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng.

          Căn cứ Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục;

 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 22 tháng 08 năm 2016 quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2016 – 2017); Thông báo 134/TB-UB ngày 24/8/ 2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai thực hiện XHH giáo dục trả công thuê khoán người nấu ăn tại các trường mầm non;

Căn cứ Nghị quyết hội đồng sư phạm nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 06 tháng 9 năm 2016;

Trường Mầm Non xã Tiến Thắng  trình UBND xã phê duyệt các khoản thu theo quy định, thu theo thỏa thuận và xã hội hóa giáo dục trong năm học 2016 - 2017 để phục vụ công tác chăm sóc và giáo dục trẻ ( có kế hoạch và dự toán chi tiết kèm theo)

Trường mầm non xã Tiến Thắng xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBND xã Tiến Thắng;

- Lưu: VP.

              UBND XÃ PHÊ DUYỆT                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                    

                                                                           Đào Thúy Hạnh                                 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ TIẾN THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số     /KH-TrMN                             Tiến Thắng, ngày 8 tháng 9 năm 2016                                        

 

KẾ HOẠCH

Dự toán thu - chi các khoản đóng góp phục vụ hoạt độngchăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ năm học 2016 - 2017.

 

          Căn cứ Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục;

 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 22 tháng 08 năm 2016 quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2016 – 2017); Thông báo 134/TB-UB ngày 24/8/ 2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai thực hiện XHH giáo dục trả công thuê khoán người nấu ăn tại các trường mầm non;

Căn cứ Nghị quyết hội đồng sư phạm nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 06 tháng 9 năm 2016,

Trường Mầm Non xã Tiến Thắng - Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp theo quy định, theo thỏa thuận và xã hội hóa giáo dục trong năm học 2015 - 2016 cụ thể  như sau:

1.Tiền học phí:

Thu:  Theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 22/ 08/ 2016 quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2016 – 2017. Thu: 65.000đ/tháng/ học sinh.

Chi: 40% nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 60% chi lương giáo viên HĐ theo QĐ của UBND huyện trong năm học

2.  XHH  giáo dục tu bổ CSVC trường học

Thu : Dự kiến  mỗi phụ huynh ủng hộ  1 ngày công lao động( khoảng 150.000đ/ cháu/năm ), có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc bằng công lao động.

Dự kiến kinh phí thu được: 97.500.000đ.

Chi : Dự kiến chi 97.500.000đ

- Làm hệ thống bảng biểu đón kiểm tra kiểm định và khắc phục hậu quả bão số 1 gây ra

48,009,000

-Ngăn đôi lớp Nhà trẻ sau dồn điểm trường

2,100,000

-Trang bị 1bộ Âmly cho xóm 7 Nhân Thắng

2,000,000

-Thay mới 8 téc nước của 2 khu chính và bếp trung tâm bị vỡ sau bão số 1+ các phụ kiện kèm theo 

24,000,000

- Cải tạo khu đất phía đông xóm 7 Nhân Thắng thành mô hình sân chơi, vườn trường cho trẻ

9,000,000

Dự trù kinh phí để sửa chữa CSVC các điểm trường phát sinh trong năm học

5,269,000

Thay mới 1 máy bơm áp khu Trung tâm

1,500,000

Xây kho chứa đồ khu trung tâm sau dồn điểm trường

5,622,000

3. Các khoản thu theo thỏa thuận.

3.1. Tiền  mua sách vở, dụng cụ học tập,đồ dùng, đồ chơi  cho trẻ

            Thu:   - Cháu nhà trẻ thu 210.000đ/cháu/năm.

                       - Cháu mẫu giáo 3 tuổi: Thu 260.000đ/cháu/năm;

                      - Cháu mẫu giáo 4 tuổi: Thu 280.000đ/cháu/năm.

       - Cháu mẫu giáo 5 tuổi: 330.000đ/cháu/năm.

Dự toán kinh phí thu được: Nhà trẻ: 22.470.000đ; MG 3 tuổi: 41.860.000đ; MG 4 tuổi: 61.040.000đ; MG 5 tuổi: 56.100.000đ. Tổng 181.470.000đ

Chi:  Mua sắm sách vở tài liệu, đồ dùng dụng cụ học tập cho trẻ trong năm học: 181.470.000đ ( có dự toán chi tiết kèm theo từng độ tuổi)

3.2. Tiền nuôi ăn bán trú của học sinh:

Thu: Mẫu giáo:12.000đ/cháu/ngày,Nhà trẻ: 12.000đ/ cháu/ngày kể cả gạo (không kể chất đốt)

Chi: Thực đơn  ăn hàng ngày của trẻ.

      3.3. Tiền trang thiết bị đồ dùng theo Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT

Thu: 220.000đ/ cháu/ năm: Dự kiến thu được 143.010.000đ

Chi: 143.010.000đ bao gồm:Trang bị đồ dùng theo Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT( có dự toán kèm theo)

3.4. Mua sắm các trang thiết bị, vật dụng phục vụ khác.

Thu: 130.000đ/ cháu/năm đối với cháu bán trú; 80.000đ/ cháu/ năm đối với cháu không bán trú.

Chi: ( có dự toán chi tiết kèm theo)

- Bổ sung thiết bị nuôi ăn bán trú: xoong, nồi, bát đĩa

-  Mua mới và thay thế một số thiết bị điện hư hỏng trong năm học như quạt điện, bóng , dây sửa chữa và bảo dưỡng.

- Mua mới và thay thế các thiết bị vệ sinh( thùng, bô, xô, chậu, nước tẩy rửa toilet, lau sàn,  giấy vệ sinh, chổi

- Mua mới và thay thế đồ dùng cho các cháu bán trú: chăn, chiếu, gối....

* Các khoản đóng góp được thu làm 2 kỳ theo năm học: Đợt 1 thu trong tháng 9 năm 2016, đợt 2 thu vào tháng 1 năm 2017.

Các khoản thu- chi trên được quản lý, chi đúng mục đích và đảm bảo theo nguyên tắc tài chính, sau một năm học sẽ được công khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.

Để từng bước xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang , sạch đẹp, duy trì và đảm bảo chất lượng CSGD trẻ . Trường Mầm non xã Tiến Thắng  xin  cấp trên phê duyệt kế hoạch để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Nơi nhận:

UBND xã;

Lưu VT

 

TM. TRƯỜNG MẦM NON

TM. BĐD HỘI CMHS

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                Đào Thúy Hạnh

TRƯỞNG BAN

 

 

 

                     Trần Bá Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác