Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 38 /QĐ- MNTV
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng,... Chi tiết
2020-02-06
Số: 36/KH-MNTV
Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp... Chi tiết
2020-02-05
Số 52/KH-MNTV
KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2019 -... Chi tiết
2019-07-29
số 15/GTT- PGD&ĐT
Về công việc tập huấn KĐCLGD và công nhận đạt... Chi tiết
2019-02-26
Số 1414/SGDĐT - CTTT
Hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm... Chi tiết
2018-08-27
Số 1326/SGDĐT-CTTT
Về việc triển khai thực hiện công tác y tế trường... Chi tiết
2018-08-13
Số 67/PGDĐT
về việc báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị CSVC và TBTH... Chi tiết
2018-08-06
Số 13/GTT
Về việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng thường... Chi tiết
2018-08-01
Số 23/2018/QĐ - UBND
Quyết định về mức thu học phí đối với giáo dục... Chi tiết
2018-08-01
Số 12/GTT
về việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng thường... Chi tiết
2018-07-30
Số 83- KH/HU
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ... Chi tiết
2018-07-18
1231/QĐ-UBND
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của... Chi tiết
2018-07-16
1083/KH-SGDĐT
Kế hoạch BD chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý... Chi tiết
2018-07-16
Số 20/NQ-HĐND
Về mức học phí đối với giáo dục mầm non,phổ thông... Chi tiết
2018-07-13
Số 20/NQ-HĐND
Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ... Chi tiết
2018-07-13
Số 43 / BC- TMN TV
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HiỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM... Chi tiết
2018-04-29
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07