Liên kết web

BA CÔNG KHAI, BỐN KIỂM TRA

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG MN XÃ VĂN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    / KH - MNVL

 

Văn Lý, ngày 17 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện “ 3 công khai  và 4 kiểm tra”

năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

Căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường mầm non xã Văn Lý,

Trường mầm non xã Văn Lý xây dựng kế hoach thực hiện nội dung “3 công khai  và 4 kiểm tra” của nhà trường trong năm học 2018 - 2019 cụ thể như  sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, NỘI DUNG

1. Mục đích, yêu cầu

 - Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.                 

 - Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

 - Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

 -  Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

 2. Nội dung, thời gian

 Tổ chức thực hiện tốt nội dung 3 công khai:

 + Công khai cam kết chất lượng giáo dục (cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế), thời gian: Đầu năm học (tháng 9) và kết thúc năm học (tháng 5)

 + Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (cơ sở vật chất, đội ngũ), thời gian: đầu năm học (tháng 9) và cuối năm học (tháng 5)

 + Công khai về tài chính (đặc biệt là công khai về các khoản đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh, thời gian: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao, xét duyệ.t

 Tổ chức thực hiện tốt  4 nội dung  kiểm tra:

 + Kiểm tra phân bổ ngân sách (niêm yết công khai)

 + Kiểm tra các khoản thu tự nguyện ngay từ đầu năm học (biên bản họp của phụ huynh, quy định thu và quy chế chi) .

 + Kiểm tra về chi ngân sách, thực hiện chế độ chính sách

 + Kiểm tra chất lượng giáo dục

  Thực hiện  3 công khai và 4 kiểm tra  là để đảm bảo tính công bằng, khách quan, đánh giá đúng việc thực hiện quy định  của cấp và ngành về  công khai minh bạch các hoạt động trong nhà trường, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng trong nội bộ trong trường. Giám sát thu, chi các khoản tự  nguyện của Ban đại diện cha mẹ học  sinh theo đúng quy chế của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thực hiện  3 công khai và 4 kiểm tra  là để từ đó đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, giúp cho giáo viên nhận thấy những điểm mạnh, yếu của quá trình giảng dạy của mình để có hướng phấn đấu rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, giúp phụ huynh thấy được mặt mạnh, yếu của  học sinh để phối hợp cùng giáo dục trở thành con người toàn diện.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN .

1.  Thành lập ban chỉ đạo

Thành lập ban chỉ đạo, giám sát thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Lê Thị Vượng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bà Hoàng Thị Minh Hải

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

3

Bà Mai Thị Mậm

GV–Trưởng BTTND

Uỷ viên

4

Bà Đào Thị Minh

Kế toán

Uỷ viên

 

          2.  Thực hiện 3 công khai.

           - Về cơ sở vật chất:  Tập thể CB - GV và Ban đại diện CMHS bàn bạc và thống nhất về kế hoạch xây dựng cải tạo, sửa chữa trường lớp, về nguồn tài chính đóng góp để cải tạo, sửa chữa, quyết toán kinh phí sau cải tạo sửa chữa thực hiện công khai

            -Về chất lượng đào tạo: Hàng tháng, hàng kỳ việc kiểm tra chất lượng thực của học sinh được thông báo công khai trước tập thể: Thông báo kế hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra để tất cả mọi CB - GV đều nắm bắt được kết quả của học sinh trong toàn trường, có đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra bài học cụ thể.

Về tài chính: Thực hiện theo TT09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày  22 tháng  3 năm 2005.

3. Thực hiện 4 kiểm tra

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH công đoàn cơ sở thường xuyên kiểm tra việc phân bổ Ngân sách nhà nước cấp chi phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường, kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, kinh phí chi cho mua sắm dụng cụ phục vụ trong nhà trường, kinh phí chi cho việc mua bổ sung tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên.

- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH công đoàn cơ sở: Kiểm tra các khoản thu đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh nộp kịp thời về nhà trường tránh tình trạng để tồn đọng tại người thu.

- Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm.

         Trên đây là kế hoạch thực hiện nội dung “3 công khai - 4 kiểm tra” của trường mầm non xã Văn Lý trong năm học 2018 - 2019,  trường mầm non xã Văn Lý cam kết thực hiện đúng nội dung kế hoạch đã đề ra để xây dựng nhà trường đoàn kết, hoàn thành  tốt nhiệm vụ năm học.

 

Nơi nhận :

- PGD&ĐT (b/c);

- CB,GV,NV;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Vượng

 

 

 

Các tin khác