Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/BA CÔNG KHAI/

Kế hoạch thực hiện quy chế công khai

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ VĂN LÝ

 

 
 
 

 

 

Số: 81/KH-MNVL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

    Văn Lý, ngày 16 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường

Năm học 2019-2020

 

 
 

 

 

 

            I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

          - Điều lệ trường mầm non được ban hành theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân;

  - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Căn cứ công văn số 1391/QĐ- UBND Ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Hà nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian  năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hà nam

- Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường mầm non Văn Lý xây dựng kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:         

          II. Mục tiêu thực hiện công khai

          - Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.

          - Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan, chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng một tập thể dân chủ, đoàn kết.

          - Thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.

          - Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

          - Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ

ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

          - Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để cha mẹ trẻ, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

          III. Các nội dung thực hiện công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà nhà trường thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường (Theo Biểu mẫu 01).

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).

c) Kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính

a) Tình hình tài chính của nhà trường:

Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

IV. Về hình thức và địa điểm, thời điểm công khai

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hết học kỳ I hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

b) Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học, hết học kỳ I hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

c) Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ trước khi nhà trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em trước khi nhà trường tuyển sinh đầu năm học.

d) Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ vào đầu năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại nhà trường.

          V. Tổ chức thực hiện

          1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

          1.1. Tổ chức triển khai qui chế công khai theo Thông tư 36/2017-TT-BGD&ĐT đến hội đồng trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ …

          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức

và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

          - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường, của các cấp.

          - Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

          + Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ xem.

          + Đưa lên website của nhà trường.

          1.2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thị Vượng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Thiều Thị Hường

CTCĐ

Phó ban

3

Hoàng Thị Thanh Hải

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

4

Nguyễn Thị Hồng Thiểm

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

5

Mai Thị Mậm

Tổ trưởng CMMG Trưởng Ban TTND

Thành viên

6

Đào Thị Huê

Tổ trưởng CMNT

Thành viênn

7

Phạm Thị Biên

Tổ phó CMNT

Thư ký

8

Đào Thị Minh

Kế toán

Thành viên

         

2. Trách nhiệm của các thành viên

          - Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu 01, 02, 03, 04 báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính theo biểu mẫu 02, 03 đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, cha mẹ trẻ và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch;

          - Ban Thanh tra nhân dân giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 của trường Mầm non xã Văn Lý. Yêu cầu các bộ phận trong Ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc, báo cáo kịp thời, đúng quy định theo kế hoạch đề ra./.              

                                                                      

Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                    Lê Thị Vượng