Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 9/2018

STT Ngày Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Nội dung Lãnh đạo
1 01/9/2018 7: 00 9:45 Rà soát các điều kiện chuẩn bị khai giảng năm học mới Hiệu tưởng
2 02/9/2018     Nghỉ Quốc khánh  
3 03/9/2018 8: 00 10: 00 Tổng duyệt chương trình văn nghệ Phó hiệu trưởng
4 4/9/2018 8: 00 10: 00 Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới  
5 5/9/2018 8: 01 10: 01 TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019 Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
6 6/9/2018 7: 00 10: 01 Thống kê, báo cáo sau khai giảng
Kiểm tra nhà vệ sinh khu An Lạng
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
7 7/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng - Làm danh sách đội ngũ 
              -  Làm việc tại trường            
* Chiều: - Làm việc tại trường
- Xây dựng kế hoạch xã hội hóa trả công cô nuôi
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
8 8/9/2018 7: 00 10: 01
Lao động vệ sinh khu An Hà
 
CB, GV, NV
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
9 9/9/2018     Nghỉ  
10 10/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Họp BGH , làm việc tại trường, Kiểm tra bếp nuôi khu An Hà
- Ký duyệt giáo án
- Làm sổ nuôi ăn khu An Hà
* Chiều: - Làm việc tại trường
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
11 11/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng
- Dự hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng 2018-2019 tại SGD Hà Nam
- Đối khớp số liệu phổ cập năm 2018-2019.
- Dự giờ lớp A4
* Chiều: - Làm việc tại trường
              - Dạy 2 HĐ lớp A5
- H8+H12 Hiệu trưởng
- Phó hiệu trưởng
12 12/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng- Dự giờ C3
           - Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2018– 2019
             Dạy 4 HĐ lớp B5
* Chiều: - Đối khớp số liệu phổ cập năm 2018-2019.
- Báo cáo thực hiện nghị định số 06
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
13 13/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng:  -  rà soát hồ sơ phổ cập
- Dạy 4 HĐ lớpC5
- Tổng hợp sức khỏe của trẻ tháng 9 năm 2018
* Chiều: -Về xã báo cáo kế hoạch XHH trả công cô nuôi
           -  Hướng dẫn nhân viên nấu ăn khu An Hà  làm hồ sơ nuôi.
          - Làm việc tại trường
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
14 14/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng:  - Xây dựng kế hoạch HSYT TH, hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ
- Dự giờ B3
* Chiều: - Làm KH, XD trường học an toàn, phòng tránh TNTT cho trẻ
               - Làm việc tại trường
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
15 15/9/2018 7: 00 17:00 - Sáng: Họp L Đ các trường mầm non tạo trường MN Nhân Thịnh
- Chiều: Trang trí lớp khu An Lạng
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
16 16/9/2018 7: 00 17:00 Nghỉ  
17 17/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Họp BGH – làm thống kê các tiêu chí thi đua, thống kê đón bộ
- Ký duyệt giáo án
- Chỉ đạo làm sổ nuôi ăn khu An Lạng
* Chiều: - Làm việc tại trường
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
18 18/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp C5
 - vào phần mềm phổ cập       
 - Dự giờ Hường nuôi khu an Hà
* Chiều:- xây dựng dự thảo kế hoạch NH
- vào phần mềm phổ cập       
- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
19 19/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Xây dựng chương trình tổ chức trung thu cho trẻ
             - tập hợp số liệu phổ cập
             - Dạy 4 HĐ lớp A4
             - Dạy 4 HĐ lớp A2.
* Chiều:- Làm phổ cập
             - Dự giờ lớp C4
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
20 20/9/2018 7: 00 17:00
* Sáng: - Rà soát hồ sơ PC
- Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ các bếp nuôi
* Chiều:-   Kiểm tra ĐD cá nhân của trẻ trên lớp         
 - Rà soát hồ sơ PC
              - Chỉ đạo làm sổ nuôi khu An Hà
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
21 21/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Hoàn thiện KH năm học
- Dự giờ B4          
  - Kiểm tra nề nếp học sinh các lớp
* Chiều: -  Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tết trung thu cho các cháu
- Xây dựng thực đơn tuần 4 tháng 9/2017
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
22 22/9/2018 7: 00 17:00        - Kiến tập – dự gờ Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
23 23/9/2018     NGHỈ  
24 24/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Duyệt kế hoạch năm học với PGD
- Ký duyệt giáo án các lớp.
- Làm hồ sơ nuôi khu An Hà
* Chiều: - Hoàn thiện KH năm học 2018 -2019. XD Kế hoạch thực hiện CNTT
- Ký duyệt giáo án các lớp khu An Hà
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
25 25/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng:
- Tổng hợp số liệu học sinh, Rà soát hồ sơ phổ cập
     - Dạy 4 HĐ lớp B3
     - Kiểm tra bếp khu Quan Văn
* Chiều: - Xây dựng kế hoạch thanh tra NBTH, KH học sinh y tế trường học
            - Làm hồ sơ phổ cập .
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
26 26/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: Dạy 2HĐ lớp C4
            - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập
            - Kiểm tra dự giờ Lớp C3
* Chiều: - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập
            - Làm việc tại trường
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
27 27/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Kiểm tra hồ sơ phổ cập tại PGD
           Mang hồ sơ PC về PGD kiểm tra
           Kiểm tra chuyên đề cô Trang nuôi
 * Chiều:   - KT hồ sơ phổ cập tại PGD
           - Làm việc tại trường
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
28 28/9/2018 7: 00 17:00 * Sáng: - Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế
             - Kiểm tra dự giờ Lớp A3
             - Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp
* Chiều: - Hoàn thiện các loại KH
- Hoàn thiện kế hoạch chuyên môn
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
29 29/9/2018 7: 00 17:00 Họp CB, GV, NV
Thống nhất danh sách hội đồng trường
Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
30 30/9/2018     Nghỉ