Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/BA CÔNG KHAI/

Quyết định ban hành quy chế thực hiện công khai

       PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

    TRƯỜNG MẦM NON VĂN LÝ

  

Số: 80 /QĐ-MNVL

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Văn lý , ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thực hiện công khai  

Trường Mầm non xã Văn Lý

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG MẦM NON XÃ VĂN LÝ

          Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

          Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

  Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chuyển đổi trường Mầm non bán công xã Văn Lý sang loại hình trường công lập;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về thực hiện Quy chế thực hiện công khai trong nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với Trường Mầm non xã Văn Lý.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

          Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc Trường Mầm non xã Văn Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Phòng GD&ĐT;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Vượng