Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
số 663/PGDĐT-TĐKT
v/v hướng dẫn công tác TĐKTcuối năm học 208-2019 Chi tiết
2019-05-14
số 90/TB-VP ngày 10/5/2019
THONGBAo K~t lu~n ciia dAng chi Chii tich Dy ban nhan dan huyen tai... Chi tiết
2019-05-10
số: /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,... Chi tiết
2019-05-01
cv 283/UBND-NN
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống... Chi tiết
2019-04-12
1056/ GDĐT-TCCB
V/v hướng dẫn kê khai TS thu nhập năm 2018 Chi tiết
2018-11-27
6890/QĐ-UBND
QĐ v/v công nhận các xã TT đạt chuẩn phổ cập GDXM... Chi tiết
2018-11-09
số 977/PGDĐT-GDMN
v?v hướng dẫn công tác GDMN tháng 11/2018 Chi tiết
2018-10-30
Số: 25/2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018
Số: 25/2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 Chi tiết
2018-10-08
Số: 26/2018/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN... Chi tiết
2018-10-08
- CV số:885/HD-PGDĐT
Hướng dẫn tổ chức hội nghị CB,CC,VC và lao động năm... Chi tiết
2018-10-02
CV số:873/PGDĐT-GDMN
V/v hướng dẫn công tác GDMN tháng 10/2018. Chi tiết
2018-09-29
36/KH-TTr
KH THANH TRA NĂM HỌC 2018-2019 Chi tiết
2018-09-19
CV số:796/GDĐT
V/v rà soát hoàn thiện bản mô tả và khung năng lực... Chi tiết
2018-09-19
CV số:789/PGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông... Chi tiết
2018-09-18
- CV số:974/KH-PGDĐT-GDMN
KH tổ chức SHCM liên trường năm học 2018-2019. Chi tiết
2018-09-18
CV số:755/PGDĐT
V/v triển khai nhiệm vụ PCGDXMC năm2018. Chi tiết
2018-09-12
- CV số : 744/HD-GDĐT.
V/v hướng dẫn thực hiện kiểm tra NBTH;tiếp dân,giải... Chi tiết
2018-09-11
cÔNG VĂN SỐ 721/PGDĐT-GDMN
v/v hướng dẫn công tác GDMN tháng 9 năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-08-30
QĐ số:23/2018/QĐ-UBND
Quyết định về mức học phí đối với giáo dục mầm... Chi tiết
2018-08-01
Số 644/PGDĐT-GDMN
V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh các trường mầm non... Chi tiết
2018-07-26
639/KH-PGDĐT
Kế hoạch BDCT hè năm 2018 đối với CBQL, GV và NV các... Chi tiết
2018-07-20
số 1231/QĐ-UBND
QĐ ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-07-16
số 20/2018/NQ-HĐND
NQ về mức thu học phí đói với GDMN, phổ thông công... Chi tiết
2018-07-13
253/TB-GDĐT
TB về việc ký tiếp hợp đồng LĐ ngắn hạn và bổ... Chi tiết
2018-01-08
1078/PGDDT-GDMN
V/v hứơng dẫn công tác GDMN tháng 1/2018 Chi tiết
2017-12-29
Số: 36/2017/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI... Chi tiết
2017-12-28
1070/PGDĐT-NGLL
Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ mừng Đảng,... Chi tiết
2017-12-26
1022/PGDĐT-GDMN
V/v hướng dẫn công tác tháng 12/2017 Chi tiết
2017-11-30
1017/KH-PGDĐT-MN
K/H tổ chức cuộc thi: 'Xây dựng môi trường giáo... Chi tiết
2017-11-27
974/HD-PGD
V/v hướng dẫn một số nội dung hoạt động kỷ niệm... Chi tiết
2017-11-07