Công khai dự toán thu - chi đầu năm 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH TRỤ
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Chương 622 loại 490 khoản 491 ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu             2.263.770.000  
1 Ngân sách nhà nước cấp năm 2017             1.849.890.000  
2  Thu phí, lệ phí                413.880.000  
3 Thu sự nghiệp khác     
4 Số thu nộp NSNN    
5 Số được để lại chi theo chế độ    
a Ngân sách nhà nước             1.849.890.000  
b  Phí, lệ phí                413.880.000  
c Hoạt động sự nghiệp khác     
B Dự toán chi             2.263.770.000  
I Ngân sách nhà nước             1.849.890.000  
1   Chi thanh toán cá nhân             1.674.640.000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                  47.250.000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                120.000.000  
4   Chi khác                    8.000.000  
II Dự toán chi nguồn khác (Học phí)                413.880.000  
1   Chi thanh toán cá nhân                364.214.000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                  37.250.000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                  10.000.000  
4   Chi khác                    2.416.000  
Vĩnh Trụ, ngày  15 tháng 02 năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                    Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Hồng Vân
Tin cùng chuyên mục